HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 781.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

24
,,verwachten, dat zg hare dochters met alle geheimen der huis-
,,houding bekend maken, gedurende den tgd die het huwelgk voor-
,,afgaat? Hoe zal me11 op de school aan een meisje leeren kleine
,,kindercn le verzorgen en zieken te verplegen? Toch niet door
,,vondelingshuizen en hospitalen met de middelbare school te verbin-
,,den?" De derde der dames, die zich over dit punt uitlaat, schrgft:
,,Multapatior wil dat op de middelbare school het meisje gevormd
,,zal worden tot hare taak als ,,huisvrouw Gll moeder" en daarmee
,,wil hg ’t onmogelijke. M. vergeet één ding: de opvoeding aan
,,den huiselgken haard. Hg vraagt alles van de school. Wat Mul-
,,tapatior wil is een broeikas-methode, en zal, vrees ik, tot nog
,,meer ongezonds en opgeschroefds leiden, dan we reeds zien." Zg
geeft verder toe, dat er wel iets goeds is in hetgeen Multapatior van
de middelbare school verlangt, maar dat juist dit goede-~natuur-
wctenschappelgk onde1·wgs met l1et oog op huishoudelgken arbeid
en gezondheidslcer - aan alle scholen, waar de docenten hun taak
goed opvatten, reeds bestaat. Maar het denkbeeld va11Multapatior,
dat de school de toekomstige huisvrouw ,,gver, nauwgezethcid,
spaarzaamhcid, huishoudkunde" moet leeren - anders dan door
i algemeene ontwikkeling van verstand, gevoel en waarncmingsver-
mogen - noemt zg kortweg ,,onzin". Hie1·mede is niet gezegd, dat
geen meisje meer behoeft te leeren dan op de tegenwoordige mid-
delbare scholen onderwezen wordt. Behalve hetgeen zg in huis ‘
leeren, zouden enkele der dames die schreven, en andere die
ik sprak, ’t wel zeer wenschelgk achten, indien er inrichtingen be- {
stonden - geen scholen dan - waarin het volwassen meisje de ä
bekwaamheid in allerlei schgnbaar nietige, maar inderdaad zeer i
belangrijke verrichtingen kon verkrggen. Dit is echter iets geheel l
afgescheiden van de tegenwoordige 1niddelbare scholen voor meisjes, V J
en thans geen punt van behandeling. De gronden, waarop alle
later te verkrggen kennis en bekwaamheid moeten steunen, die
worden op de middelbare school gelegd; dit is het voornaamsto."
Bedrieg ik mg niet, dan zgn in enkele groote steden va11 Duitschland A
zoodanige inrichtingen, waar gelegenheid wordt gegeven aan jonge
vrouwen of meisjes om het een en ander van huishoudkunde te leeren.
lIU1.r.u>AT1o1< schrgft aan het slot van zg11 opstel: ,, Ik breng alles in
,,gereedheid om eene inrichting in het leven te roepen, waar aan
,,meisjes uit alle standen der maatschappg theoretisch en praktisch
,,onderwgs in de huishoudkunde zal worden verstrekt." Ik zal niet
in eene beoordeeling treden van hetgeen hg verder mededeelt om-
trent de wgze, waarop hg aan dat denkbeeld wenscht uitvoering
H