HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 716.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

253
de les ter sprake komen? Eu aan wie zal dat onderwijs opgedragen
worden? Toch 11iet aa11 de QGWOIIG onderwijzeressen, die ill (lCll
regel 11och huisvrouw, 110Cll moeder geweest zijn? Wil n1e11 soms
huisvrouwen e11 moeders 8.3111 de school verbi11de11, alleen 0111 dit
onderwijs te geven? MCII moet al heel weinig begrip hebben van
onderwijs en van de inrichting ee11cr school, om zoo iets te willen;
bovendien schijnt men zeer weinig verwacl1ti11g te l1ebbc11 van
de degelükheid onzer Nederlandsche vrouwen, als me11 haar zelfs
de opvoeding harer dochters op l1uisl1oudku11dig gebied niet durft
toevertrouwe11! Dat ik 11iet alleen er zoo over (lOlll{, kan blijken
uit de volgende door Dr. Biwiusnn in 11**. 31 va11 ,, het Scl1oolblad"
medegedeelde uittreksels uit l.)1‘lGV011 va11 Directrices van meisjes-
scholen:
,,Eene dier dames sehrüft: ,, De school is wel de plaats waarde
,,geest ontwikkeld, de g1’01l(lSl?Lg tot ke1111is gelegd e11 (l{<t1<.l‘1llGO i11
,,verband het hart gevormd moet worden, 1naa1· wat overigens 111ce1·
,,büzonder de meisjes Zl1ll()11 11oodig hebbe11 tot hare bestenimiug
,,als vrouw en movzlw, dat kan de school 11iet bijbrengen, al moet
,,het ook daar 11ooit uit het oog worden V(31`l0FG11.1I2l.]l(llgll0l(l voor
,,huiselijke11 vrouwelijken a1·beid, kookkunst (311%., die ce11e vrouw zeker
,,on1nisbaar zijn, zou me11 op de school l{Lllll1C1] onderwijzcn?" -
En op de bedenking Vüvll sommigen, dat meerdere ontwikkeling,
zooals die op de tegenwoordige scholen verkregen wordt, de meisjes
V3111 huishoudelijken 311‘DCl(l af keerig zal maken, antwoordt zij: ,,lk
,,heb de i11nige overtuigi11g, dat hooge verstandsontwikkeling wel
{ ,,verre va11 het n1eisje voor huiselijk werk onverschillig te IllH,l{(¥ll,
4 ,,ook in dat opzicht l1eilzaa1n moet W€1‘l(O1].n Eene der andere direc-
l trices schrüft omtre11t de n1eer algemeene ontwikkeling, die op de
middelbare school aan het meisje gegeven wordt: ,,Zal zij daarom
,,minder goed hare plichten als huishoudster waarnemen? Ik geloof
,,het niet; haar beter ontwikkeld verstand is, dunkt mij, reeds ee11
,,waarborg van het tegendeel, afgezien va11 het feit, dat, op klei11e
,,uitzonderinge11 na, die er altijd geweest zijn, alle vrouwen groote
,,neiging gevoelen tot huishoudelijke bezigheden en eene aange-
,,boren geschiktheid er voor bezitten. De plichten, die de vrouw
,,als huishoudster te verrichte11 zal hebben, op de school aan te
,,leere11, gaat moeielijk, tenzij Multapatior wil dat men bij de
,,middelbare school ee11 gaarkcuken hebbe. Multapatior ziet de
nmoeielükhcid van de huishoudkunst wel wat heel zwaar ill. Daar-
,,enboven trouwe11 de meisjes gewoonlijk 11iet zoo dadelijk 1121, het
,,verlate11 der schoolbanken. Kunnen we nu niet van de moeders