HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 751.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

22
laten behandelen door den leeraar dier vakken,wanneer die wetten
of vers<·hgns<·len zgn ter sprake gebracht, waarvan zg de toepassing
of uitbreiding zgn? WVie zou het in de gedachte krgge11 om de
talrijke andere toepassingen dezer wetenschappen op verschillend
gebied, waarvan ee11ige kennis voor de leerlingen noodig is, in
afzondcrlgke uren te laten behandele11 en aan specialiteiten op te
dragen? Men loopt nu gevaar, dat het gebied veel te groot zal
genomen worden, zoo als men reeds aanstonds moet onderstellen,
als me11 ziet, dat volgens het Arnhemsche programma aan 11atuur­
en scheikunde te zamen slechts zes uren zullen besteed worden,
terwgl aan de toepassing daarvan op hygiene alleen twee uren
zullen worden gewgd. Hoe het voorts ll10g(3lül{ zal zgn reeds in
de 4c klasse onderwgs in gezo11dheidsleer te geven (zooals voor
Arnhem en Leeuwarden beide is voorgeschreven), terwgl de leer-
lingen (13,11 nog slechts één jaar natuurkunde hebben geleerd en
nog niets van scheikunde weten, is mg tot dusverre nog niet dui-
delgk geworden. Nog minder vat ik de bedoeling van de in het Arn-
heinsche programma opgenomen twee uren ’s weeks in de 5c klasse
voor eene afzonderlgke behandeling van de ,, scheikunde toegepast
op de voeclingslecr", e11 wel door GO11 anderen leeraar dan die,
welke met het onderwgs in natuur- en scheikunde belast is. Ik
dacht, dat dit wellicht was toeteschrgven aan mgne mindere kennis
van scheikunde; maar een onzer bekwaamste ehemici, die met ons
middelbaar onderwgs van nabg bekend is, verklaarde mg ; toen ik
hem opheldering vroeg, evenmin te begrgpen, hoe me11 met voe-
di11gsleer aan een meisjesschool een cursus van twee uren ’s weeks {
kan vullen.
Gelukkig heeft me11 nog nergens gevolg gegeven van MUL·rA1»Ar1on’s
wensch, dat aan de meisjesscholen onderwgs zal worden gegeven
in áaisáomllvozdc. De voorstanders van dit stelsel (gelukkig zg11 er
niet velen; voor zooveel mg bekend is tot dusverre, bel1alve hem
en Consmnr, alleen de redactie van ,,de Tgdspiegel", blgkens haar
antwoord aan Dn. BR. in de aflevering va11 October jl.) gaan uit
van het denkbeeld, dat de school moet dienen om aan de meisjes
ke1n1is van al datgene mede te deelen, wat haar later als huisvrouw
en moeder ka11 te pas komen; zg blgven evenwel i11 gebreke aan
te tooncn, wat eigenlgk in die lessen 1noet worden behandeld, in
welke de meisjes 111oete11 worden V0O1'b01`(3l(l om ,, huisvrouw en i
moeder te worden." Er zgn nu reeds ouders, die zich ergeren,
als in de les V2l.ll plantkunde een zaadkorrel ,, een bevrucht eitje"
genoemd wordt; hoc zal het wel gaa11, als de moedcrplichten in
` ­