HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 716.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

{ io
uren per dag op school zgn, is het zeker genoeg, vooral wanneer
men daarbg in aanmerking neemt, dat het huiswerk voor die der
lagere klassen nog misschien een tweetal, voor de hoogere een
drietal uren per dag kan eisehen. Ct) Onder de 150 uur van mijn
programma zgn er 33 (teekenen, handwerken en gymnastiek), voor
welke geen inspanning van den geest wordt gevorderd; men kan
dus aannemen, dat van het gemiddeld getal van vijf lesuren per
dag er één min of meer tot verpozing kan dienen, zoodat men
niet kan zeggen dat, bij eene goede verdeeling van de werkzaam-
heden, dan nog te veel van den geest gevorderd wordt.
De voorstanders van uitbreiding van het onderwijs in vreemde
talen verlangen deze hoofdzakelgk, opdat de leerlingen meer be-
drevenheid zullen verkrggen in het spreken. Zg maken zich echter
illusiën, wanneer zg meenen, dat langs dien weg dat doel kan
worden bereikt. Op eene school met klassen van twintig en meer
leerlingen, leert men geen drie vreemde talen - ik zeg niet
eens zuiver -­ maar zelfs niet eens met gemak spreken; het is
overdreven dit te eischen van meisjes van 17 Et 18 jarigen leef-
tgd, die bovendien ook nog iets anders hebben te leeren gehad.
V Zg, die hierop zoo bgzonder gesteld zgn, doen daarom beter, zoo
zij hunne dochters zenden naar kostscholen, hoogstens voor een
twintigtal leerlingen bestemd en met een volledig stel vreemde
secondantes, die den geheelen dag met de leerlingen omgaan en
haar dwingen zich steeds in eene vreemde taal uit te drukken; is
bovendien de opvoeding onder leiding van eene Fransche of Engelsche
lamme voorafgegaan, dan is het wel mogelgk, dat de meisjes, als zg
,,in de wereld" komen, alleraardigst in twee of drie vreemde talen
zullen weten te keuvelen; l1oe het dan echter met de kennis van
s. andere vakken gesteld is, zullen wg liefst maar niet onderzoeken.
Over de taalkundige kennis bij de meisjes, die de middelbare
school verlaten, valt trouwens niet te klagen, als menten minste
geen overdreven eisehen stelt; hare kennis van de taalkunde is,
ook praktisch, over ’t algemeen zeer voldoende, en van de letter-
kundige producten hebben er genoeg leeren kennen on1 verder
met lust zich ook met andere bekend te kunnen maken. Dat er
enkele uitzonderingen zijn, misschien aan ee11e minder gelukkige
keuze van personeel toe te scln·gven, spreekt wel van zelf.
(*) Aan eukele scholen wordt voor het huiswerk meer tijd gevorderd; ik keur
dit echter uitdrukkelijk af en stel den hier genoemden tijd als een muxinnmx.
dat voor meisjesscholeu niet dan zelden belnoort te worden bwciht.