HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 769.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

lfë {
men dit niet zoover uitgestrekt, hoewel ook daar soms combinatie
van vakken in dezelfde persoon wordt aangetroffen. Geschiedenis
en aardrgkskunde zgn nagenoeg overal aan dezelfde opgedragen; _
te Haarlem is bovendien eene met Nederlandsch en aardrgkskunde,
te Groningen eene met Duitsch en aardrgkskunde belast; te Rot-
terdam zal er eerlang eene benoemd worden voor Fransch en ge-
schiedenis; aan de meeste scholen is slechts één leeraar voor de
verschillende onderdeelen der natuurkundige wetenschappen; te
Rotterdam, Dordrecht en Utrecht zgn afzonderlijke docenten voor
natuurlijke historie, te Leeuwarden een afzonderlijke leeraar voor
gezondheidsleer; te Arnhem zgn deze vakken over vier leeraren
verdeeld.
De tgd zal moeten leeren, of de resultaten van het stelsel van
klasse-leeraren, zooals het voor de lagere klassen te Arnhem is
ingevoerd, zooveel beter zgn dan die van het stelsel van vak-
leeraren. Hoeveel men er ook tegen moge geredeneerd hebben,
ook voor de jongens-scholen, ik heb de nadeelige gevolgen van het
laatstgenoemde stelsel nog nergens kunnen opmerken, mits slechts
gezorgd wordt, dat de eenheid tusschen het onderwgs niet verbroken
wordt en dat vooral niet elk leeraar, geheel zgn eigen weg gaande,
de leerlingen overlaadt met huiswerk; deze gebreken kunnen echter r
geinakkelgk worden uit den weg geruimd door een degelgke zamen-
werking van het onderwgzend personeel onder krachtige leiding
van hem of haar, die aan het hoofd staat. Overal waar dit plaats
heeft (en ik zou een menigte onder 1ngn toezicht geplaatste scholen,
zoo voo1· meisjes als voo1· jongens, kunnen opnoemen, waar zulks
inderdaad het geval is), heeft men geen reden om over minder
goede gevolgen van dat stelsel te klagen; of het doelmatig is, de
leerlingen gedurig van onderwgzeres te laten veranderen, zooals ,_
noodzakelgk het geval moet zg11, wanneer, zooals te Arnhem,
dat in Nederlandsch en in handwerken verdeeld is tusschen vier,
dat in geschiedenis, in aardrgkskunde e11 in rekenen tusschen
drie personen, meen ik te moeten betwgfelen.
Wat verder de verdeeling der vakken ove1· de verschillende
klassen betreft, zoo moet ik, naar aanleiding van het boven-
staande, nog het volgende opmerken. De wensch is meermalen
geuit, dat aan het onderwgs in moderne talen meer tgd zou
worden besteed; mgns inziens is dit niet mogelgk, zoo men
daaraan niet het onderwgs in andere vakken wil opofferen, of
het wekelgksche getal lesuren vermeerderen. Dit laatste zal wel
niemand wenschelgk achten; wanneer de leerlingen gemiddeld vgf