HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 738.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

l
gi
gr l3_
W 16 met eene acte volgens de wet van 1863, 3 met eene oude acte en
5 zonder graad of acte. Van deze 51 leeraren geven 7 onderwüs
in wiskunde, 2 in wis- e11 natuurkundige wetenschappen in haar
geheelen omvang, 12 in ee11 of 1neer onderdeelen der natuurkundige
wetenschappen, 2 in gezondheidsleer, 2 in aardrijkskunde, 1 in ge-
schiedenis, 8 in staatsinrichting of staathuishoudkunde, 8 in teekenen,
2 in aesthetica, 5 in gymnastiek en 2 in het zingen.
Uit het voorgaande blijkt, dat 1nen tot dusverre zich steeds ge-
houden heeft aan het ook door mij indertijd op den voorgrond
gestelde beginsel, dat geen Directeur, maar eene Directrice aa11
het hoofd behoort te staan; voor zooveel mg bekend is, heeft
men op geen der bovengemelde tien plaatsen berouw, zoodanig
besluit te hebben genomen. Zelfs in Arnhem, waar aanvankelijk de
s Directeur der hoogere burgersehool tot mede­direeteur der meisjes-
school was benoemd, en deze later, toen hij tot lloogleeraar te ‘
Leiden was benoemd, door den Directeur der Kweekschool voor
onderwüzeressen werd vervangen, heeft men dit stelsel verlaten
en, na het aan laatstgenoemde verleende eervol ontslag, de _be­
trekking van mede-directeur afgeschaft.
‘ Het getal van de mannelüke e11 vrouwelijke onderwijzers is bij
de verschillende sel1ole11 nog al uiteenloopend; llaarlem heeft 7 vrou-
welüke en 5 mannelijke, Arnhem 7 v. en 7 in., Rotterdam 9 v.
en 5 in. (binnenkort komt hie1· nog eene vrouwelijke bij), Dordrecht
6 v. en 5 m., Groningen 7 v. en 7 m., Leeuwarden 10 v. en3n1,
Goes 5 v. en 3 m., Amsterdam 6 v. en 4 m., Deventer 3 v. en 61n.
en Utrecht 4 v. en 6 m. Daarentegen is er, zooals 1·eeds uit het
voorgaande kan blijken, weinig onderscheid in de vakken, die aan
mannelijke of vrouwelüke docenten aan de onderscheidene scl1ole11
• zijn opgedragen. Voor het onderwüs in de moedertaal en de drie
vreemde talen treft men uitsluitend onderwijzeressen aan; evenzoo
g voor geschiedenis en aardrijkskunde, behalve te Deventer, waar het
j onderwijs in aardrijkskunde tijdelijk aan GG11 leeraar der hoogere
E burgerschool is opgedragen, en te Utrecht, waar een gedeelte van
j het onderwijs in aardrijkskunde, alsmede dat in geschiedenis, door
E twee leeraren wordt gegeven. Voor staatsinriehting of staathuis-
houdkunde vindt men uitsluitend leeraren, behalve te Goes en te
I Utrecht, waar deze vakken niet op het programma voorkomen.
1 Voor wis- en natuurkundige wetenschappen heeft men leeraren, op
j zeer enkele uitzonderingen na; te Leeuwarden is nainelük eene
· onderwijzeres, die met gunstigen uitslag examen voor M. O. in wis·«
1 kunde en in boekhouden heeft gedaan, met het geheele onderwijsin
I
I
u
1