HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 752.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

I
I
I 12
houden haar dus liever na het 12e of 13e jaar thuis, om ze
j daarna alleen nog een school voor handwerken te laten bezoeken. I
I Gaan reeds een paar jongens op de middelbare school, wier school-
geld met inbegrip van boeken en schoolbehoeften een heele post
I op het budget bedraagt, dan kan men niet besluiten, ook voor
elke der dochters nog weer eens eene som van vüftig guldens en
, de kosten van boeken enz. te betalen. Eindelijk moet niet uit het
I oog worden verloren, dat zij, die uit godsdienstige beginselen tegen
het middelbaar onderwijs zün, tegen de meisjesschool veel heftiger
I strü d voeren dan tegen de jongensschool ; van de laatste wordt door hen
menigmaal gebruik gemaakt als van een noodzakelijk kwaad, opdat
de jongelieden in kennis althans niet achter zouden staan bij anderen;
j maar voor meisjes kan men daar vooreerst nog wel buiten. Ik durf
mij niet vleijen, dat in deze beschouwingen spoedig veel veran- j
dering zal komen, en verwacht dus, dat in de meeste gemeenten
de middelbare meisjesschool nog wel bij de jongensschool zal
blüven achterstaan.
Het onderwüzend personeel aan de bovengenoemde tien scholen
{ bestaat thans uit 64 onderwüzeressen en 51 leeraren, van welke
laatsten 34 tevens werkzaam zün aan eene andere inrichting van '
middelbaar onderwijs in de gemeente. Van de 10 Directrices onder-
j wüzen er 2 Nederlandsch, 2 geschiedenis, 2 Fransch, 2 Hoogduitsch
I en 2 Engelsch. Van de 64 onderwüzeressen geven er 50 onderwijs
j krachtens acten, onder de wet van 1863 verkregen, namelijk 9 in
nederlandsche taal- en letterkunde, 10 in fransche taal- en letter-
kunde, 11 in hoogduitsche taal- en letterkunde, 9 in engelsche taal-
j en letterkunde, 5 in geschiedenis of aardrijkskunde of in beide deze
` vakken, 1 in wiskunde, 1 in natuurlüke historie, 2 in teekenen
en 2 in gymnastiek; een negental van deze geven bovendien nog I
onderwijs in Nederlandsch, geschiedenis of aardrükskunde krachtens
eene acte als hoofdonderwüzeresg voor het onderwüs i11 deze drie i
laatstgenoemde vakken zijn bovendien nog 6 werkzaam zonder an-
dere acte, die voor middelbaar onderwijs in die vakken bevoegd- I
heid geeft, dan die van hoofdonderwüzeres; voorts eene onderwü- I
zeres in Engelsch krachtens eene acte volgens art. 72 der wet van E
1857, e11 eindelük 6 onderwijzeressen in handwerken en eene i11 zang.
Van de leeraren zün 27 met den graad van doctor of candidaat, I
van Mama, die het meisje liever naar een hoogstfatsoenlijke kostschool wilde
zenden. llet gebeurt zelfs wel eens, dat meisjes vroeger van de middelbare I
school worden afgenomen, allecu om nog eenigen tijd op eene kostschool te kunnen i
doorbrengen.
I
I
n
I