HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 651.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

l l
in dezelfde gemeente en van denzelfden omvang; de scholen van
drie of vierjarigen cursus te Amsterdam, Utrecht, Goes en Deventer
moeten derhalve buiten beschouwing blijven. Van de zes andere
gemeenten zün de cijfers bg den aanvang van den cursus 1876/77
aangewezen in het volgende overzicht.
Getal leerlingen Getal leerlingen
GEMEENTEN. op de middelbare op de jongens
j meisjesschool. j 11.13. S.
Arnhem ...... I 61 I 102
Rotterdam ..... 110 226
Dordrecht ...... 70 144,
Haarlem ...... 147 200
Leeuwarden ..... 103 117
Groningen ..... 128 150
Totaal .... 619 939
Hierbü valt evenwel op te merken, dat in de laatste kolom voor
A Rotterdam en Haarlem het totaal genomen is van het getal leer-
lingen aan beide jongensscholen, nl. de h. b. s. van öjarigen cursus
» en die van 3_jarigen cursus; laat men de laatstgenoemde achter-
wege, dan zouden die cijfers, in plaats van 226 en 200, slechts
156 en 126 bedragen.
De tabel doet ons zien, dat inderdaad het getal der vrouwelükc
leerlingen der middelbare school in bovengemelde zes gemeenten te
. zamen zich tot dat der mannelgke verhoudt als 2 tot 3; de ver-
houding is ongunstig in Rotterdam en Dordrecht, daarentegen
gunstig in Leeuwarden en Groningen. Intusschen zijn er verschil-
lende redenen voor dit verschil aan te wijzen. Een der voornaamste
is zeker daarin gelegen, dat het nut van een degelük onderwgs
voor jongens veel meer wordt ingezien dan voor meisjes; jongens, -
dat weet men, - moeten veel leeren om door de wereld te komen;
voor meisjes zien velen daarvan nog de noodzakelijkheid niet in; de
meer gegoede klasse, die dikwgls aan het aanleeren van ,, gedis-
tingeerde manieren" meer waarde hecht dan aan het opdoen van
degelijke kennis, geeft veelal de voorkeur aan de kostschool; de
moeders uit de burgerklasse zien de noodzakelijkheid niet in om
hare dochters meer te doen leeren dan zg zelve geleerd hebben; (*)
(*) In den regel vindt de middelbare school ook bij de gegoede klasse meer
sympathie bij de vaders dan bij de moeders. Ik zou voorbeelden kunnen bübren­
gen, waaruit duidelijk blijkt, dat de vader liever zijne dochter naar de middel-
bare school zou hebben gezonden, maar ten slotte moest toegeven aan den wensch