HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 788.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

1

1
u
i 10
` Aan de scholen te Haarlem, Rotterdam en Utrecht worden geen
[ leerlingen voor enkele lessen toegelaten; aan de andere is het getal
l zeer uiteenloopend; vooral te Groningen is het aanzienlgk; het is
j daar meer een verzuimen van sommige lessen, die minder in den
i smaak vallen, dan het büwonen van enkele lessen in de hoogere
j klassen door enkele leerlingen; zelfs gebeurde het enkele malen, dat
li leerlingen midden in den cursus ophielden de lessen in een of ander
vak bg te wonen, als dit vak (of de leeraar of onderwijzeres)
minder in den smaak van de leerlingen viel. Toch is ook daar reeds
eenige vooruitgang merkbaar; in 1874 waren van de 103 leerlingen
25 ingeschreven voor enkele lessen, in 1875 21 van de 108 (van
deze behoorden 12 tot de beide laagste klassen) en nu slechts 18
j van de 128. Ik heb getracht te bewerken, dat althans in de twee laagste
klassen geen andere leerlingen dan voor volledig onderwüs zouden
j worden toegelaten, maar het gemeentebestuur achtte dit niet wen-
schelijk; alleen heeft men bepaald, dat althans in den loop van het
jaar geen verandering of weglating van vakken zal worden toegelaten;
· het zal mü verheugen, indien zonde1· dwangmiddelen het doel, al A
I is het dan ook langzamerhand, kan worden bereikt. Ook bij alle
j scholen te zamen is in dit opzicht vooruitgang te merken; terwül '
in 1873 nog 11 en in 1874 10 ten honderd der leerlingen slechts
‘ een gedeelte der lessen büwoonden, was dit de beide laatste jaren
, slechts met ongeveer 6,5 ten honderd het geval. Welke vakken het
t meest verzuimd worden, kan uit de volgende opgaaf over 1875 blijken
(die over 1876 kan ik nog niet geven). Van de 44 zoogenaamde ,,toe­ ­
hoorderessen" woonden 41 geen lessen bij in rekenen of wiskunde,
, 33 niet in natuurkundige wetenschappen, 34 niet in aardrijkskunde
j en geschiedenis, 20 niet in Nederlandsch, 8 niet in Fransch, 6
niet in Duitsch, 13 niet i11 Engelsch, 17 niet in het teekenen. Het
verzuim was dus voor de talen verreweg het minste, het grootste
p voor wiskunde, rekenen daaronder begrepen; wel een bewäs dat
4 hierbü meer op het aangename dan op het nuttige wordt gelet.
Nogtans moet hier worden opgemerkt, dat het bezoek van enkele
{ lessen bij alle middelbare scholen voor meisjes te zamen geringer
l is dan aan de hoogere burgerscholen voor jongens, aan welke in
1875 nog 10 ten honderd der leerlingen slechts een gedeelte der
l lessen volgden, terwijl het in de beide voorafgaande jaren nog 12,5
; en 11,6 ten honderd had bedragen.
1 Men heeft de opmerking gemaakt, dat de middelbare scholen
4 voor meisjes veel minder bezocht zijn dan die voor jongens. Het
spreekt van zelf, dat eene vergelijking alleen mogelijk is voor scholen