HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 682.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

` 9
telt; bovendien is daar, op ’t gebied van onderwüs aan meisjes,
de concurrentie sterker dan ergens anders. Nogtans is het getal
der leerlingen van 33 tot 72 geklommen, en hoewel dat cijfer in
het laatste jaar niet is toegenomen, kan ik toch volstrekt niet toe-
stemmen, dat de Amsterdamsche meisjessehool kwgnt. Deventer
daarentegen, dat in 1872 met 59 leerlingen opende, is sterk ach-
teruitgegaan, daar dit cijfer in 1875 tot 24 daalde e11 nu niet meer
dan 31 bedraagt. Wat eindelijk Goes betreft, daarvan is natuurlijk
nog weinig te zeggen, behalve dat het cijfer zelfs nu reeds, in ver-
gelijking met het bevolkingseijfer, vrü aanzienlijk mag worden
genoemd.
Berekent men voor de laatste vüf jaren het gemiddeld getal
leerlingen per school, dan vindt men de cijfers 67, 73, 77, 77 en
78; voor de scholen van vütjarigen cursus bedragen deze cijfers
zelfs 76, 82, 86, 95 en 103. Neemt men daarbij in aanmerking,
dat de school te Arnhem in die jaren eer is achteruit dan vooruit
gegaan, dan blijkt ook uit deze cijfers, dat op een aanmerkelijken
vooruitgang in plaats van op kwijning kan worden gewezen.
De verdeeling van de leerlingen over de verschillende klassen
· is voor den tegenwoordigen cursus 1876t77 in de volgende tabel
aangewezen. Ik heb daarin de scholen van vüfjarigen cursus in de
eerste plaats vermeld; daarna die te Goes, die van een vierjarigen
cursus zal zün, doch, zoo als hiervóór reeds is opgemerkt, uit
hoofde van de geringe eischen bij de toelating tot de laagste klasse
wel niet veel hooger zal gaan dan de drie laagste klassen der vol-
ledige inrichtingen; eindelijk de drie scholen van driejarigen eur-
sus, waaraan, om zoo te zeggen, de beide laagste klassen der
volledige inrichtingen ontbreken.

Getal leerlingen voor volledig onderwijs. Getal <1C1‘
SCHC, EN ­­ imiitgw Algemeen
i ` lv j 2c j 3‘= ` 4=·* j 5<= »p,,,­,..i VOOY °“‘ roman.
klasse. klasse. klasse. klasse. klasse. kclglcssuu

Haarlem ,.... 36 36 46 19 10 147 ­- 147
Arnhem ..... 18 12 15 8 4 57 4, 61
Rotterdam .... 34 28 23 13 12 110 - - 110
Dordrecht .... 14 12 14 12 9 61 9 70
Groningen .... 56 30 14 6 4 110 18 128
Leeuwarden .... 47 24 17 8 3 99 4 103
Goes ....... 15 5 2 «» - 22 6 28
Amsterdam .... - - 28 20 18 66 6 72
Deventer ..... ~­- - 16 4 6 26 5 3l
Utrecht ..... ·- ll 17 4 32 ­­ 32
'Fotalen . . . 220 147 j 186 107 i 70 730 52 782