HomeStemmen over het onderwijs aan meisjesPagina 9

JPEG (Deze pagina), 903.34 KB

TIFF (Deze pagina), 8.25 MB

PDF (Volledig document), 13.11 MB

"’ T’¤=’*».r,_k·>4m - ._«»_·; ­~ ...«, - ·_ ~ ·Y " ‘ Hij"'·"·” " ""_`:?""ï fï'Yï'”""'1"+*'7T’ZT`.3T'”'_.T"'Hi hpax
ç ti
7
De solemnele 32 uren zijn hierbij behouden. Gymnastiek e11 boekhouden zijn
facultatief, kunstgeschiedenis wordt onder geschiedenis gerangschikt; afzonderlijke
behandeling van de aesthetiek blijft achterwege, ,,hoofdzakelijk ook bij gebrek aan
geschikte leeraren of onderwijzeressen voor dit vak" (bedroevend getuigenis om-
trent het onderwijs tot dusver gegeven); gczondheidslcer acht men voor de
5de klasse wenschelijk; de handwerken zijn ruim bedacht; kennis der klassieke oud-
heid wordt niet vermeld; psychologie en opvoedkunde evenmin.
De verdeeling der lcervakken over het onderwijzend personeel kunnen wij met
stilzwijgen voorbijgaan.
Uitvoerbaar is het plan, wanneer de Ntaatschappij tot Na! mm ’á J/yenzeen
een stichtingsfonds wil geven van f 10000, en de Gemeente van ’s Hage een
jaarlijksche subsidie van f 8000.
Het Departementsbestuur heeft gedaan wat het kan, en het heeft een goed
r werk gedaan.
Dit wordt betwist door den lleer J. de Witte van (Jitters, in een stuk, dat
wel voor het Dayb/ml zal bestemd geweest zijn, maar bij ongeluk in no. 276 van
het 7/'aclerlmzrl verzeild is.
De oppositie van dien heer laat in vinnigheid weinig te wenschen over. Zelfs
een min juiste, een door het bestuur zelf gcreetifieeerde uitdrukking op het
convocatiebriefje wordt als wapen niet versmaad.
v De Gemeente-subsidie zal niet verleend worden, meent de opposant. Dat is ook in
i strijd met den geest <ler Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, die haar zelf-
standigheid steeds op prijs stelde. Van de algemeene kas moet ook niet gevraagd
worden: dat zou zijn, de armere departementen voor het rijkere laten betalen.
Op beide punten zou men den heer D. WV. v. C. eenigzins gerust kunnen stel- .
len. Er zijn departementen genoeg te vinden, die voor hunne inrigtingen subsi-
die niet versmaden: ’t ware ook een zeer ongepaste hooghartigheid, wanneer een
departement, om zijn zelfstandigheid te bewaren, de medewerking van een ge-
meentebestuur tot de stichting en de instandhouding van een nuttige instelling I
afwces. Het Arnhemsehe departement o. a. versmaadt het niet o1n een gemeen- ‘
tesubsidie voor zijne Gymnastiekschool en eene andere voor zijne Kweekschool aan
te nemen, en de zelfstandigheid van het departement heeft er nog niet onder ge-
:4, leden.
Wat de algemeene kas der Maatschappij betreft, niet bij voorkeur door de
armere departementen, maar door allen, en door de talrijkste vooral, is die kas
zamengebragt. Ondersteuning uit die kas ook voor plaatselijke behoeften is niet
ongehoord, en waar de behoefte zoo dringend is als te ’s Hage, en de wil van
het gemeentebestuur om in die behoefte te voorzien zoo geheel schijnt te ont-
breken, kan het Haagsche departement inderdaad wel eenige aanspraak op on-
dersteuning doen gelden: het verkeert in een’ zoo treurigen toestand als gelukkig!
weinige departementen.
Dat zou een algemeene vergadering der Maatschappij zeker in aanmerking
nemen.
Vooral, nadat een vorige algemeene vergadering zoo krachtig hare overtuiging
heeft uitgesproken, dat er behoefte bestaat aan middelbaar onderwijs voor
meisjes.
De heer D. W. v. C. blijkt deze overtuiging niet te deelen.
Het onderwijs voor meisjes schijnt voor dien heer een tot dusver geheel onbe-
kend terrein te zijn geweest.
En nu heeft hij den heer van Otterloo geraadpleegd.
En wat die heer gezegd heeft, weet men, als men gelezen heeft wat de heer
v. O. in het Maandblad van het Nederlandsch onderwijzersgenootschap geschreven
heeft.
En wij weten, dat dit geschrijf niet veel te beteekenen had.