HomeStemmen over het onderwijs aan meisjesPagina 8

JPEG (Deze pagina), 851.86 KB

TIFF (Deze pagina), 8.25 MB

PDF (Volledig document), 13.11 MB

ej] _ i.
it?
. jj 6
l
hoogste eer in stellen, voor geboren Franschen of Engelsohen door te gaan. En
. van groote oppervlakkiglieid getuigt het, wanneer 1nen verwacht, dat vreemdelin-
gen, die onze taal niet begrijpen, ons de hunne zullen leeren verstaan. Wanneer
A eene school zooveel prijs stelt op zuivere uitspraak, dat zij het taalonderwijs aan
j vreemdelingen opdraagt, moet ze zich getroosten om nevens den vreemdeling een’
l Nederlander te stellen, die de vreemde taal niet slechts leert spreken maar ook be-
j grijpen: zoo diesehool althans iets anders wildan blinkenden en bedriegelijken schijn.
"i Onderwijs in de letterkunde der vreemde lalen wordt aan geen Haagsche meis-
. jessehool gegeven. Het onderwijs in ’t rekenen is er in den regel gebrekkig;
waar men iets aan natuurkunde doet, bepaalt zich dit tot de bekende ,,beginselcn
i van de kennis der natuur." Onderwijs in het teekenen is zeldzaam, aan ’t boek-
j houden wordt nergens gedacht.
E Zoo is de toestand van het onderwijs der meisjes in de hofstad van het Koning-
rijk der Nederlanden in het jaar des Heeren 1870. L
Men zou mcenen , dat het bestuur van het Nutsdepartement bezwaarlijk op tegen-
, spraak kon rekenen, wanneer het verklaarde: ,,`Er is dus behoefte aan eene goed
l georganiseerde school voor meisjes van 12 tot 18 jaren, waar het jaarlijkseh
sehoolgcld de som van f 60 niet te boven gaat."
E Alleen door eene goede vzziriclc/bmw school voor meisjes kan in die behoeite wor-
den voorzien, verklaart het bestuur. Gelijk de tegenwoordige maatschappij uit-
breiding van de leerstof ook in de meisjesschool eischt, zoo moet ook ,,het on- i
dcrwijzend personeel aan eene school voor meisjes van 12-18 jaar uit andere ele- H
menten zijn zamengesield, dan aan de hier aanwezige bijzondere meisjesseholen
voor meer uitgebreid lager onderwijs het geval is."
=· Aan die eischen kan alleen een middelbare school voldoen; het is niet te ver-
wachten, dat van overheidswege of door bijzondere personen zoodanige school zal
lj epgerigt worden. Het Departement doe ’t dan.
tx Die school worde bestemd voor meisjes van ongeveer 12 jaren, die bij een toe-
,4: latings­exa1ncn getoond hebben voldoend lager onderwijs genoten te hebben en de
j beginselen der Fransche taal. iuagtig te zijn.
. Wat die middelbare school met öjarigen cursus zou moeten onderwijzen blijkt
j uit het volgend coneept-programma: l
l i'
j; Aantal uren ’s weeks in de
Q A LEERVAKKEN.
1**. kl. 2**. kl. 3". kl. [ 4°. kl. j 5**. kl.jTotaal-
n
‘ ze. Nederlandsche taal- en letterkunde. 4 3 j 3 l 3 3 16
á. Fransche ,, ,, ,, 4 3 3 j 3 3 16
l zz Duitsche ,, ,, ,, 4 3 3 3 3 16
ri. Engelsehe ,, ,, ,,' ,, 4 3 j 3 3 13
2 e. Aardrijkskunde (Staatkundige) . . 3 2 2 I 1 1 9
f. (Wis- en Natuurk.) ,, ,, ,, j 1 1 2
_g. Geschiedenis ........ 3 3 2 3 3 14
á. Rekenen en Mcetkunde . . , . 4 3 3 l 3 2 15
­. i. Plant- en Dierkunde ..... 1 2 2 2 1 S
k. Natuur- en Scheikunde ..... ,, ,, 2 § 2 3 7
i /. Gronden van Staatsinrigting en l
j Volkshuishoudkunde ..... ,, ,, ,, E ,, 1 1
; m. Boekhouden ......... ,, ,, ,, j 1 j 1 2
_ 21. Teekenen ......... 3 3 3 3 3 15
0. Handwerken ........ 4 4 4 l 4 I 4 20
p. Gymnastiek ......... 2 2 _”2_l ,, j ,, 6 _
jj Totaal ..... 32 32 32 32 32 j 160
*1
l
H2