HomeStemmen over het onderwijs aan meisjesPagina 7

JPEG (Deze pagina), 881.78 KB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 13.11 MB

g»§iWi=T"' ' ‘‘ ‘ a ‘" a ‘ i”"
' · t
ll 1
5
l
j Wij verblijden ons hartelijk, dat zlll denkbeeld va11 de ongenoemde schrijfster
waardoor haar veelszins voortreffelijk boekje wordt ontsierd, algemeene afkeuring
j vindt (een paar reclames uitgezonderd), en nog beronwt het ons niet dat wij te-
g gen de begaafde schrijfster haar eigen geslacht in bescherming hebben genomen.
j Wij mogen geen afstand doen van den eisch, dat de vrouw de onderwijzeres zij
j der vrouw, wij willen niet door de vernedering der vrouw den weg banen tot
i haar verheffing, en ernstig wensehen wij, dat voor alle vakken van het middel-
i baar onderwüs aeten van bekwaamheid voor vrouwen verkrijgbaar zullen gesteld
l worden. Deelt men onze overtuiging al niet, dat geen dier aeten boven het be-
reik of buiten den kring der vrouw ligt, 1nen kan door eene proeve niets verlie-
zen, maar ­- is men zoo zeker van zijn zaak - nieuwe bewijzen voor zijn mee-
ning en ter overtuiging van anderen winnen. ‘
, Wij moeten Groningen geluk wensehen met een gemeentebestuur, waardoor zoo
i‘ een advies wordt uitgelokt, waaraan zoo een advies wordt aangeboden.
l __......
5
al Her Haaescnn Nursnnpaarannnir.
j De onwil van den Haagschen Gemeenteraad om in de behoefte aan onderwijs
l voor meisjes te voorzien is bij herhaling gebleken. Ook hier schijnt de raad der
hofstad naijverig op den roem van het Cireumloeutiekantoor.
E Bij dien gebleken onwil heeft het Haagsche Departement der Maatschappij lol
j Nat van ’z‘ Alqemcea de zaak ter hand genomen.
j Allereerst heeft het onderzoek gedaan naar de behoefte. Daarbij is gebleken:
` dat er te ’s Hage geen gebrek is aan mcisjesseholen, waar de ouders hunne doch-
ters tegen een sehoolgeld van omstreeks f 60 onderwijs kunnen laten genieten in
l de vakken van het gewoon lager onderwijs en in de allereerste beginselen van
j eene of meer levende talen. Daarentegen kunnen ongeveer E200 meisjes boven de
'ig" 12 jaren geen onderwijs, althans in de hoogere klassen krijgen, dan tegen een
j schoolgeld van f 150 ’s jaars.
j En dit getal van 200 zon aanmerkelijk grooter zijn, wanneer het hooge school-
j geld dat onderwijs niet stelde buiten het bereik van vele ouders, die toch gaarne
. aan hunne dochters eene degelijke opvoeding zouden geven.
l En hoe is de toestand dier scholen?
. Het onderwijzend personeel aan de meeste er van kan niet voldoen aan de
i hoogerc eisehen, welke thans aan het onderwijs voor meisjes van meerderen leef-
· tijd worden gesteld. ,,Ondcr de scholen, waar meer dan f 100 sehoolgeld wordt
i betaald, zijn er lama, maar slechls ééac ozalerzaäzeres mel bal ozalerzvys la alle vak-
Q aaa belast ls." ,,Ondcr de hulponderwijzercssen nemen de vreemdelingen, die met
het onderwijs in vreemde talen belast zijn , eene voorname plaats in; eene meis-
jessehool kan, naar het oordeel van sommigen, niet fatsoenlijk en niet goed zijn,
zoo het taalonderwijs er niet aan vreemde secondantes is opgedragen; zij, die
Q meer van nabij met den toestand van ons onderwijs bekend zijn, verzekeren eeh-
i ter, dat in den regel de kennis en vooral de pacdagogisehe geschiktheid dior
j vreemde secondantes veel te wensehen overlaat; mogen de leerlingen ook al iets
[ beter de uitspraak van haar leeren, hare geheele onbekendheid met de Neder-
j landsehe taal is oorzaak , dat haar onderwijs veelal zeer geringe vruchten draagt."
j Een belangrijke wenk, dien men ook buiten ’s Hage ter harte moge nemen.
Het is een droevig teeken van ons kwijnend nationaliteitsgevoel , dat we er onze


l