HomeStemmen over het onderwijs aan meisjesPagina 5

JPEG (Deze pagina), 0.95 MB

TIFF (Deze pagina), 8.33 MB

PDF (Volledig document), 13.11 MB

E ‘ » E ` ` ·
Q j ,· · t ·.·` . ' t `
` iii? A··:. E
- rt
ï> l
STEMMEN OVER HET ONDERWIJS AAN MEISQJS, ,
­ Q i >>DE GRONINGSCHE RAADSCOMMISSIE ` ;_ Lg §
ij omtrent het oprigten van eene school van middelbaar onderwijëtvoor meisjes"
heeft haar advies uitgebragt in een rapport, dat zich door helderheid evenzeer
. aanbeveelt als door praktischen geest.
A ° Zij plaatst zich terstond op het meest positief en praktisch standpunt. In het
_ vraagstuk van de emancipatie der vrouw verdiept zij zich niet: de wijzigingen 611
uitbreiding van het onderwijs voor meisjes, welke zij voorstelt, acht zij wensehe­
._ lijk en noodig, onafhankelijk van de betwiste en betwistbare denkbeelden over de _.
Y emancipatie.
‘ . Als uitgangspunt nam zij de verklaring van den heer burgemeester (inderdaad, i ä
_ een hoofd der gemeente, als menige stad Groningen benijden mag): ,,De vraag,
of er voldoende voorzien is in de opvoeding der vrouw, is eene vraag, die thans t
ii s bijna overal aan de orde wordt gesteld, eene vraag, die, wanneer 1nen let op de {
`· eischen van den tegenwoordigen tijd en op de plaats, die de vrouw in onze
maatschappij behoort in te nemen, niet anders dan in ontkennenden zin kan xx or- `T
den beantwoord. Terwijl voor jongens bijna overal scholen voor middelbaar on· _,^
derwijs zijn of worden opgerigt, blijft. het onderwijs aan meisjes veelal beperkt f
i binnen de grenzen van het lager onderwijs; voor dit onderscheid in opvoeding
bestaat geen grond."
_ i ­, Overal openbaart zich de behoefte aan meer en beter onderwijs voor de vrouw;
‘ de vrouwen dringen cr nadrukkelijk op aan. De eisch is billijk. Er is geen sprake i
I van om de vrouw aan haar bestemming te ontrukken. De Staat in ’t algemeen ~
en de bijzondere gemeente geve aan de grootste helft van de bevolking wat •
E ruimschoots aan de kleinste wordt verstrekt. De hooge regering begint (ja, be- .
‘ gint) de uitbreiding van het onderwijs voor meisjes met ernst ter harte te nemen.
' Het vraagstuk is door den inspecteur Steyn Parve op uitstekende wiize toege- ‘
licht.
Resultaat: het streven naar degelijker en uitgebreider onderwijs voor de vrouw i
acht de commissie billijk.
Plaatselijk onderzoek bragt haar tot de overtuiging: dat voor meisjes, die
door handenarbeid in haar onderhoud moeten voorzien of in de kosten der
. ouderlijke huishouding moeten tegemoet komen, geen school voor nog meer uit-
V gebreid onderwijs noodig is; voor haar zou eene professionele school veeleer in l
_ aanmerking komen. Voor meisjes, welke niet in die noodzakelijkheid verkeeren, °
wil de commissie: ,,dat onderwijs, hetwelk onmisbaar moet gerekend worden voor
‘<‘ eene degelijke opvoeding, een onderwijs , dat de jeugd vormt naar verstand en
t hart, zoodat zij later, welke ook de maatschappelijke positie der vrouw zij, de j
kundigheden bezitten om met cerc en met kracht hare roeping te vervullen; zulk i
l een onderwijs, waardoor het verstand ontsloten, de geest gerijpt, de grondslag
i gelegd voor en de weg tot ,,,,selfhelp’”’ aangewezen wordt."
De bestaande school voldoet aan die behoefte niet. Zij kan en mag het niet. `
. ~­i
j
T ` c ET`?

-· "JJJ T9:. 1sä:àiïaL.nis_n,_4__,>_,_Y_,_ , _ __,A___,__ _, ,,_f_f__/,_ __;.__.;____,,_ I/" i ^ ‘