HomeStemmen over het onderwijs aan meisjesPagina 10

JPEG (Deze pagina), 937.43 KB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 13.11 MB

I Q
ft.
Kil
zj 8
l Ook andere ,,deskundigen" heeft de heer D. W. v. C. geraadpleegd. En die
j hebben hem wonderlijke dingen verteld, waars en onwaars treurig dooreenge­ ’2
i ward.
i Het kan ook zijn, dat de heer D. W. v. C., die met het onderwijs van meisjes
, zoo volslagen onbekend is, die ,,deskundigen" verkeerd verstaan heeft.
Hij berigt: ,,Zij zeiden mij, dat de ervaring hun had geleerd, dat tot omtrent
4 het tiende jaar jongens en meisjes hetzelfde lager onderwijs konden volgen; ja,
i dat dikwijls de meisjes vooruit waren. Doch op het tiende jaar komt bij bijna
alle meisjes een stilstand, die zich het aanschouwelijkst openpaart bij het reke-
I nen: de meisjes kunnen de leer der breuken niet op gelijken leeftijd als de jon-
g, gens begrijpen ...... "
l De ,,desknndigen" hebben het tijdperk van stilstand wel wat vroeg gesteldr
.i ’t vertoont zich meestal later, en vóór het begint kunnen de meisjes de leer der j
l breuken zóó goed begrijpen, dat het haar bijblijft heel haar leven lang. V
Zoo luidt de ervaring van andere ,,deskundigen."
j Die van den heer D. W. v. C. gaan voort; ,,Op twaalfjarigen leeftijd staat het
j meisje, wat vatbaarheid voor de wetenschap betreft, achter den jongen" ....
ä De deskundigen bedoelen: wat omvang van kennis betreft. Zoodra het tijdperk
`H van stilstand voorbij is, toont zich het meisje even vatbaar als de jongen voor de
lt] wetenschap, en wel eens vatbaarder ook.
,,En niet dan met de grootst mogelijke omziehtigheid" -­-­ zoo luidt hun waar-
I sehuwing - ,,moet men het als jongen gaan behandelen?
i Met of zonder omzigtigheid, we zouden het liefst nooit als een jongen behan-
j delen. Ze blijft een meisje, en wil als meisje behandeld worden. Of heeft de
heer D. W. v. C. misschien aan zijn ,,deskundigen" de vraag gedaan: Moet C_Gl1
meisje van twaalf jaren als een jongen behandeld worden? ’t Voorzigtig ant-
woord getuigt niet tegen hun ,,deskundigheid." lVe hadden ’t alleen wat stel-
liger gewenscht.
Heeft het meisje een wijle stilgestaan, terwijl de jongen vooruitging, dan zal
daaruit volgen, dat 1nen bij de inrigting van het middelbaar onderwijs voor het
vrouwelijk geslacht lager eischen moet stellen voor het meisje dan aan den jongen
( gesteld mogen worden.
Maar bij het middelbaar onderwijs staat de rakstudie op den voorgrond, en i
,,de eenheid van het onderricht wordt daardoor verbroken" .... Als er geen di-
, rectriee is, die geheel het onderwijs leidt; maar we meenen op de begroeting van
E het Haagsche departement ook bezoldiging van een directrice gevonden te hebben.
,,Hetgeen zoo breed opgegeven wordt van de voordeelige uitkomst, op meisjes-
seholen voor middelbaar onderwijs hier te lande reeds verkregen (b. v. te Haar-
i lem) heeft al zeer weinig te beduiden."
[ Middelbare meisjesseholen, b. v. te Haarlem?
ii Haarlem heeft de eenige middelbare meisjesschool, die er nog in ons vaderland
bestaat. B. v. te Haarlem? Heeft de heer D. WV. v. C. zich dan ook niet het
alleroppervlakkigst onderzoek getroost alvorens hij als raadsman zijner lY1()dGl3lllS­
lp gers optrad? B. v. te Haarlem? De óónige school, en die nog niet eens een’
l, vijüarigen cursus volbragt?
j ,,De overtuiging vestigt zich hier te lande meer C11 meer bij de onderwijzers,
dat hetgeen in Duitschland ten opzichte van dit onderwijs gedaan is, ook nog
i wel nader dient te worden onderzocht, voordat 1nen tot navolging overga. Bij
het groote publiek is dit nog niet het geval; men mag met de Jlouiicr (van ll
Nov. no. 20) wel zeggen: ,,,,dat de meeste der lezers den indruk medenemen, dat
l in Duitschland de zaak eener betere opvoeding van het meisje reeds beslist is,
dat men het ten minste over den omvang, de behoefte en de daaruit voortvloeiende
eischen éens is. Toch is niets minder het geval dan dit."" .
I
r §«
l l