HomeDe inrigting der middelbare school voor meisjesPagina 9

JPEG (Deze pagina), 897.76 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 21.53 MB

l
s
x
E
j 7
die intusschen meer door overleg en uitzuinigen tot het >>>>nouer un
l , bout a l’autre"" zullen moeten bijdragen, dan door positief verdienen, -
l meisjes, die misschien een huwelijk zullen doen en misschien ook niet,
j die welligt een ruimen werkkring zullen hebben, of ook een eenzaam
‘ leven zullen leiden/’ -
Door wie, en hoe, en met welk doel zal het onderwijs aan die
l school gegeven worden?
p Een’ directeur plaatst Bertha aan het hoofd, door leeraars wordt het
j onderwhs gegeven. >>De leiding der meisjes tusschen en onder de les-
l uren, het toezigt op alles, wat vormen en inachtnemen van manieren
betreft, het acht geven op een behoorlijken toon in het spreken, het
i ordeläk ter schole komen en verlaten van het gebouw, alle opmerkin-
i gen over den omgang met elkander, de netheid van werk, boek en
l schrift vvenschte ik aan vrouwen te zien toevertrouwd ..... Die
, Klassendainen, zooals zij bij onze buren worden genoemd, moeten dan
tevens bevoegd zijn om op het spreken der moderne talen bij het komen
en gaan en in de kleine tusschenuurtjes te letten, en bü ontstentenis
l van den leeraar het opengevallen uur door conversatie of andere lessen
aan te vullen."
Op zesjarigen leeftüd kome het meisje ter school, zeven jaren lang
geniete zij lager onderwijs, bezoeke dan gedurende drie jaren de mid-
lp delbare school. Van >>lager onderwQs" wordt hier gesproken in den
j zin van meer uitgebreid lager onderwüs. Zich moeijelijk aan hare
Duitsche herinneringen kunnende onttrekken, zegt Bertha: >>Wü willen nu
j eens aannemen, dat twee scholen, ééne volgens de wet op ’t lager en
‘ ééne volgens die op het middelbaar onderwijs, in zoo naauwe betrekking
j tot elkander stonden, door het ineen grijpen van het leerplan, dat we
_ die als een geheel zouden kunnen beschouwen en de middelbare klassen
' een driejarigen cursus omvatten, terwijl er zeven jaren aan het voor-
E _ bereidend onderwüs waren besteed/’
E Zij kan dat nu wel aannemen, maar ’t schijnt toch meer praktisch,
B den feitelijken toestand te nemen, zoo als die is. En die toestand is
· deze: Het meer uitgebreid lager onderwüs is, terwijl de middelbare
school zich liet wachten, zeer ver uitgebreid: het omvat 0. a. veel
I meer dan de beginselen der vreemde talen. Zal men nu dat meer
j uitgebreid lager onderwijs geheel afschaffen? Dit heeft toch zijn be-
` zwaren: immers voor den kleinen burgerstand kan dat onderwüs zün
l nut hebben; min aanzienlijke gemeenten zullen er zich tevreden meê
, moeten stellen , omdat een hoogere burgerschool hare krachten te boven
l gaat. Voor de aanstaande leerlingen van de hoogere burgerschool zou
l men dan het meer uitgebreid onderwüs ter zijde moeten stellen, zoodat
_ de meisjes na het gewoon lager onderwijs genoten te hebben (hoogstens
toegerust met de elementaire kennis van het Fransch) terstond tot de
middelbare school overgaan. VVil men ze liever het meer uitgebreid
t lager onderwijs laten doorloopen, om dan aan de middelbare school