HomeDe inrigting der middelbare school voor meisjesPagina 27

JPEG (Deze pagina), 862.72 KB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 21.53 MB

l
i
2 23
haar ook het klassieke schoon te laten genieten -­- voor het eenzgdig
idealismus der höhere Töchterschule zouden wg ons gaarne
wachten, en niet vergeten, dat de maatschappij nog wat anders ver-
wacht van de vrouw dan een interessant discou rs. Het is ons
volle ernst, dat de vrouw een mensch is, en dat zg in de maatschappg
j heilige pligten te vervullen heeft.
Acht men het aantal uren te groot, men vergete niet, dat zang,
en gymnastiek, en teekenen hier schooluren innemen, terwgl zg zich
anders met verloren >>tusschenuurt_jes" tevreden plegen te stellen.
En bgna zouden wg Mej. Dirkmaat durven bengden, die op haar
programma ook >>Godsdienstonderwgs" vermeldt.
Bertha, die goede en gezonde woorden over de godsdienst spreekt,
heeft het godsdienstonderwgs vergeten. Daarentegen wil zg >>kerkelgke
geschiedenis" op haar school onderwezen hebben, en zelfs poogt zg dit
nummer van haar programma te verdedigen.
Wie met Nederlandsche toestanden vertrouwd is, weet, dat het
onderwgs der kerkelijke geschiedenis op de openbare school onwettig
en op de gemengde school onmogelgk is. Mogt op mgn programma
het godsdienstonderwgs een plaats innemen, ik zou aan de drie laagste
klassen gedurende twee uren ’s weeks onderwgs geven in de Godsdienst-
geschiedenis , en daarbg opnemen wat men nu onder den naam van
>>Mythologie" mishandelt, en in de twee laatste jaren gedurende een
gelgk getal uren Kerkgeschiedenis onderwgzen.
Wg hebben nog een woord aan de Uitgeefster van deze Brieven,
maar ’t is een hoogernstig woord.
Zg heeft begrepen, dat zg bg het publiek moest ingeleid worden:
" dat getuigt voor haar bescheidenheid. Zg heeft zich gewend tot Dr.
Vitringa: dat getuigt voor haar tact. Dr. Vitringa was de aangewezen
man om dit boek ingang te verschaffen.
Hg heeft zich van zgn taak gekweten zooals men dat van hem ver-
wachten mogt.
Maar Dr. Vitringa heeft een vriend, dien hg zeer ten onregte >>een
ellendig pessimist en vitter" noemt. Die Jan Holland heeft aan de zaak
van onderwijs en opvoeding zeer uitnemende diensten bewezen, en zgn
>>Keesje Putbus" zal hem lang overleven.
` Maar ’t is waar, Jan Holland heeft ondeugende bugen, en dan
spaart hg niemand, zelfs niet een vrouw. Zoo heeft hg ditmaal heel
onbarmhartig gehandeld met de Uitgeefster van dit boekje. Hg weet
i beter dan wg, dat de treurige toestand van de meisjesscholen voor­~
namelijk te wijten is aan een dergelijke industrie als hg in zgn >>Keesje
Putbus" zoo onbarmhartig gegeeseld heeft; dat de meisjesscholen voor
het meerendeel zeer slecht zgn, omdat de Staat ze eenvoudig aan haar
lot overliet. Maar nu heeft lig bemerkt, dat Bertha hoog ingenomen
il