HomeDe inrigting der middelbare school voor meisjesPagina 25

JPEG (Deze pagina), 735.23 KB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 21.53 MB

l
l
X
l
, 21
( Aan deze leervakken kunnen in het vervolg nog andere worden toe-
l gevoegd, zooals met name Kennis der klassieke oudheid.
j Dan verdient de aandacht de moedige onderneming van een energieke
j vrouw, die, met degelüke kennis toegerust, en geboren onderwijzeres, te
Utrecht een voorbeeld geeft, dat menigen slaperigen gemeenteraad be-
schaamt.
l Bijzondere school voor meer uitgebreid lager en middelbaar
l onderwijs van mej. G. Dirkmaat, te Utrecht.
l Verdeeling der werkzaamheden voor de verschillende klassen, over
; de uren wekelijks voor het onderwijs beschikbaar.
lUitgebreid lager on-I
p derw§s , Middelbaar onderwijs,
j gerekend voor leer- gemiddeld 14-18
lingen van gemiddeld jaar.
8-14 jaar
1¤k1. I 2<>k1. j 3<=kl. j1<=1<1. Qekl. 38 kl.
Nederl. taal- en letterkunde. 4 3 3 2 2 2
E Schoonschrüven ..... 3 2 1 - - -
{ Wiskunde ....... 4 3 2 2 2 2
l Aardrijkskunde ..... 2 2 2 2 2 2
Q Geschiedenis ...... 3 3 3 3 3 3
" Teekenen ....... 2 2 2 2 2 2
Gymnastiek ...... 2 2 2 2 2 -
, Zang ........ 2 2 2 2 2 2
Handwerken. ...... 3 3 2 2 2 2
, Fransche taal- en letterkunde. - 3 3 3 3 3
Dieren- en plantenkunde . . -­ 1 1 1 1 1
Engelsche taal- en letterkunde. - - 3 3 3 3
l Natuurkunde ...... - - - 2 2 1
j Hoogd. taal- en letterkunde. . - -­ -­­ 3 3 { 3
Scheikunde ...... - - - 1 1 2
Boekhouden. ...... - -~~- 1
Staathuishouclkunde .... - -~-~ 1
Godsdienst. onderwijs . . . - 2 2 2 2 2
Totaal der uren. ._ 25 j 28 l 28 32 I 32 32
Eindelijk hebben wij zelve een poging gewaagd om onze denkbeelden
, . en wenschen omtrent een hoogere burgerschool voor meisjes in een
tabel aanschouwelük te maken. Ze vinde geen verschooning, maar de
° scherpste kritiek; want niet om de üdelheid van dit of dat, ware
"t ook ons eigen persoontje te streelen, maar om voor de vrouw en
voor ons vaderland nuttig te zijn, schrijven wü.
Wij stellen ons voor, dat de meisjes met haar 7<lC jaar de lagere
_ school betreden, daar gedurende 5 jaren degelijk lager onderwüs
genieten, en daarbü met de beginselen der Fransche taal bekend worden.
Dan brengen wij ze naar onze middelbare school met öjarigen cursus,
‘ wier plan hier een bescheiden plaatsje vinde:
wi