HomeDe inrigting der middelbare school voor meisjesPagina 17

JPEG (Deze pagina), 817.51 KB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 21.53 MB

*15
En belangrijke wijzigingen zouden wij in dit programma gemaakt
willen zien alvorens het tot leiddraad voor onze middelbare meisjes-
scholen werd gekozen.
. Over nog een hoofdzaak moeten wij met Bertha in discussie treden.
Zij wil door mannen de meisjes laten opvoeden. Onderwüzers en
nog eens onderwijzers, in constitutionele monarchie levend onder een'
directeur. Ook hier weder is zü geheel beheerscht door hare duitsche
indrukken. Het prospectus van het Sophienstift te Weiniar
vermeldt, dat >>jede Unterabtheilung unter der besonderen
Aufsicht einer Dame steht, die in allen Unterrichts-
stunden zugegen ist und die französischen und bezüglich
englischen Conversationsübungen leitet." Wat die Dames
te doen hebben, vernamen wü, nader van Bertha: >>De leiding der
meisjes tusschen en onder de lesuren, het toezigt op alles, wat vormen
en inachtnemen van manieren betreft, het achtgeven op een behoor-
lijken toon in het spreken, het ordelijk ter schole komen en verlaten
van het gebouw, alle opmerkingen over den omgang met elkander, de
netheid van werk, boek en schrift vvenschte ik aan vrouwen te zien
toevertrouwd ..... Die Klassemlamen, zooals bü onze buren
worden genoemd, moeten dan tevens bevoegd zijn om op het spreken
der moderne talen bü het komen en gaan en in de kleine tusschen-
uurtjes te letten, en bij onstentenis van den leeraar het opengevallen
uur door conversatie of andere lessen aan te vullen."
Ja, waarlijk, het staat er. WVij meenden, dat door de middelbare
,__ scholen het vrouwelijk geslacht in Nederland incest opgeheven wor-
den uit zün druk. Moet dit stelsel aangenomen worden, de middel-
bare scholen zullen de vrouw nog dieper vernederen.
Bij een gelegenheid, die ons vergunde personen en zaken met den
waren naam te noemen, al klonk het woord ook wat bar, kwam
ons onwillekeurig over de lippen: >>Vrouwelijke dienders!"
Bertha vergeve het mij, maar ik kan nog geen beter Woord vinden.
­ Ik moet nog meer van haar zachtmoedigheid vergen; ik moet bekennen,
dat haar brief mij bü wijlen deed vermoeden dat er eenige waarheid
schuilt in haar woord: >>Eene vrouw zal vvreeder wezen tegen de
me:isjes."
Inderdaad, er is een zweem, er is een schijn voor ’t minst van
wreedheid in de wüze, waarop Bertha haar zusteren behandelt. Een
zeer sterke minachting ­­ wij gebruiken het zachtste woord -­ be-
toont zij vooral voor de Nederlandsche ondervvijzeressen. Het lust ons
niet een distellezing te geven van de harde woorden, die zij haar naar
het hoofd werpt.
Heeft Bertha geen gevoelig hart? Menige bladzijde van haar brief