HomeDe inrigting der middelbare school voor meisjesPagina 14

JPEG (Deze pagina), 917.59 KB

TIFF (Deze pagina), 8.04 MB

PDF (Volledig document), 21.53 MB

l
ll ·
è 12
i looze aller schepselen. Jaren moeten in die hulpeloosheid voorbügaan,
alvorens hij eenige poging uit zich zelven kan doen tot veraangenaming
` zijns levens, tot instandhouding zijner gezondheid en züne beveiliging.
{ Laat men der ondervinding alleen de zorg over het hem te leeren, dan
zal hij gedurende zijn leven slechts eene zeer beperkte kennis verkrij-
,,,i gen van de behoeften en gevaren waaraan zün aardsch bestaan is on-
derworpen ..... Door op de voorwaarden van het menschelijke leven
I te letten, kunnen wij het best den aard der vrouwenpligten leeren
kennen. Indien het doel is : de vrouw voor te bereiden tot het ver-
l vullen harer pligten als de vriendin en hulp des mans; dan behoort
, hare opvoeding, naar haren aard , ook zoodanig te zijn, dat zij eene
l behoorlijke kennis erlange van zgn gestel en van de voorwaarden zijns
J, bestaans. Als het brooze wieht aan hare moederborst wordt gelegd ,
dan behoort zij te weten wat züne gezondheid kan bevorderen en be-
I hoeden ..... Om haar in staat te stellen dien pligt,” (zorg voor de
gezondheid harer huisgenooten) >>naar eisch te vervullen, ware het
noodig dat zij eenige algemeene begrippen ·had van de voorwaarden,
l vereischt tot de bewaring der gezondheid. Even noodzakelük ware
j het, dat zij veel hadde geleerd van het zamenstel en den aard des
l menschelijken ligchaams, van de verrigtingen züner onderscheidene
werktuigen, de kenteekenen van hunnen ziekelijken toestand en de mid-
i. delen ter herkrijging der gezondheid.
* »De vrouw, bewaakster der gezondheid van het gezin, behoort dus,
IF boven eenig ander onderrigt, kennis te dragen van een groot gedeelte
~ der geneeskunde. In hoevele gevallen zouden ziekte en dood voorko-
men kunnen worden, indien de huismoeder, bij voorbeeld, de theorie
V der ademhaling en der spijsvertering kende, of iets wist van de leer
der uitwaseming en van den bloedsomloop. Eenige begrippen van den
j invloed van het voedsel, de lucht en het water op de gezondheid "
zouden evenzeer van groote waarde voor haar wezen. Inderdaad, het
' is uiterst moeijelijk te begrüpen, hoe, zonder die kennis , eene vrouw
j de pligten, die de kinder- of ziekenkamer eischt, kan vervullen."
j Toen, vóór twintig jaren reeds, vroeg die landmansdochter >>een
j afzonderlijken cursus, uitsluitend geopend voor vrouwen, met het op-
zettelijke doel ze op te leiden tot het behoorlijk vervullen van de vrou-
i wen- en moederpligten."
Eenstemmig met het Engelsche natuurkind is de Pruisiscbe dame (‘):
>>Die erste Aufgabe der jungen Mutter ist es wohl, für die körper-
liche Pflege des Kindes zu sorgen. Dazu gehört vor Allem
l einige Kenntniss des menschlichen Körpers. Es steht indessen fest,
dass unter hundert jungen Frauen, die vielleicht Vortrefïliehes in
lj französischer Conversation leisten, nicht zehn existiren, welche von den
M Lebensbedingungen des kleinen Menschenwesens eine Ahnung haben.
l
C') Ulrike Henschke, die Fraueu­Unterrichts­Frage in Preussen. Berlin, 1870.
"