HomeDe inrigting der middelbare school voor meisjesPagina 12

JPEG (Deze pagina), 904.03 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 21.53 MB

jl
ll I
f 10
i waarheid, dat zelfverloochenend leven voor het geheel de bestemming is
° . en het geluk tevens van het individu; meer dan iemand is ons geëerd
medelid doorgedrongen in het eenvoudige en toch zoo diepe geheim,
i dat levensverlies is levensbehoud, en dat dienende liefde het sieraad
l is der vrouw. Maar - Münheer de voorzitter, ook menschen van
'“ min hoogen aanleg, ook vrouwen van min edele gezindheid houden
de oogen op ons geslagen, en het is te vreezen, dat zij - lijn-
regt in strijd met de bedoeling van ons hooggewaardeerd medelid ­-
in haar een apostel zullen zien van die onpraktische idealisterij, van
die opgeblazen Schöngeisterei, welke door onze naburen aan hunne
` eigen höhere Töchterschulen worden te laste gelegd. Zeker zouden wij
J dergelijke onwaardige verdenking zegevierend kunnen weêrleggen met
M de ondubbelzinnige verklaring van de geachte spreekster uit -­VVeim¢m·:
l »Het eerste vereischte eener vrouw is dat zij practisch zij, geschikt
voor het bedrijvige leven", maar laat ons toch niet vergeten, Mijn-
Z heer de voorzitter, dat, geheel tegen de bedoeling van ons geëerd
medelid, aan enkele verklaringen, in haar uitnemend advies voorko-
mende-’t is waar, niet zonder ze uit haar verband te rukken, ­-maar
l dan toch ..... gronden zeker niet, maar schijngronden wel voor de bo-
> demlooze aanklagt konden worden ontleend.
l Immers, zou men ons tegemoet kunnen voeren -- en uw doorzigt,
Q Münheer de voorzitter, zal al het gevaar, dat ik ducht, weten te
erkennen - zooals wij daar over de cijferkunst hooren spreken, vreezen
wij , dat verstandsontwikkeling minder bedoeld wordt dan vorming van
A den smaak. We hooren hier: >>B§ het rekenen moet, dunkt mij,
' meer op het rekenen uit het hoofd, dan op de eigenlijke cijferkunst
worden gelet"; wel volgt daarop straks: >>Ik verwerp daarom een
grondig onderwijs in de cijferkunst in geenen deele; het is integen-
deel een heerlijk middel om het denkvermogen te ontwikkelen en eene
voortretfelijke aansporing tot eene naauwgezette wüze van werken" ,
E maar hoe weinig ernst deze verzekering is, blijkt, wanneer men aan
de leerlingen in het eerste en in het tweede jaar één enkel uur voor
dat onderwijs toestaat , en voor het derde jaar het geheel ter zijde
stelt: een indeeling, die moet goedgemaakt worden met de frase:
>>ook hier komt het minder aan op den tijd aan dit vak gewijd, dan
i op de wüze, waarop het wordt behandeld." Waaroni dan, als de
achting voor het rekenen opregt is, ook voor de vreemde talen en het
l teekenen niet maar één uur bestemd in plaats van vier? Zie, Mijn-
heer de voorzitter ......
Maar de zaak is te ernstig voor dezen schertsenden vorm.
Onze meisjesscholen zijn gebrekkig. Hervorming is dringend noodig.
i Maar laat ons bedachtzaam te werk gaan. Laat ons niet den weg in-
slaan, dien onze naburen 25 jaren lang bewandelden, maar die nu
" blijkt nog niet de regte weg te zün.
VVij willen ons voordeel doen met de ervaring van Duitscbland: en
l
l
V
l
i l
l l
1