HomeDe inrigting der middelbare school voor meisjesPagina 10

JPEG (Deze pagina), 911.89 KB

TIFF (Deze pagina), 8.11 MB

PDF (Volledig document), 21.53 MB

l
l z
l l
J 8 ,
E met driejarigen cursus de bekroning van het werk op te dragen? Dit
i _ zou zün goede zijde hebben, ­-­ al ware alleen een juiste begrenzing
* van het middelbaar onderwijs de vrucht, -­ wanneer het meer uitge-
j breid lager onderwüs binnen zijn wettige grenzen teruggebragt kon
H worden; maar hiertegen zou zich menige stem verheffen, allereerst
nl van hen, die voor hunne kinderen geen middelbaar onderwijs begeeren,
maar met de >>Franscl1e" school zich tevreden stellen. Laat men de
toekomstige leerlingen der middelbare school nu het geheele meer
uitgebreid lager onderwijs doorloopen, om ze eerst daarna te bevor-
, deren tot de hoogere burgerschool - het is te vreezen, dat zij reeds i
. op de eerste school zullen leeren wat zij later toch nog eens, en dan
beter, op de middelbare school zullen leeren.
Aan bevoegden zouden wij daarom wel met alle bescheidenheid
i in overweging willen geven om het meer uitgebreid lager onderwijs in
L stand te houden ten behoeve van dien talrijken maatschappelijken stand,
j die met het gewoon lager onderwijs zich niet tevreden kan stellen en
j toch aan middelbaar onderwijs minder behoefte heeft. Liefst ontvingen
l wij aan de middelbare school met vgütwigen cursus de leerlingen van
l de lagere school, degelük onderwezen in de vakken van het gewoon
lager onderwüs.
i Het leerplan van haar ideaalschool, hetwelk wij boven mededeelden,
licht Bertha breedvoerig toe en geeft daarbij menige belangrijke op-
' merking ten beste.
Voorts behandelt zij de methode en eindelijk het doel, waaraan die
school dienstbaar moet zijn.
Ten slotte dringt zij aan op dezen regel: >>Welke verschillende rig-
tingen de meisjes ook inslaan, geeft toch aan allen eerst dezelfde basis/’
l Zij wil daarmede te kennen geven, dat haar school geen professionele
school is, maar dat zij alleen die mate van kennis mededeelt, welke
geen beschaafde vrouw kan missen, en tot dien trap van ontwikkeling
opleidt, waarop zij in onze eeuw behoort te staan.
Het doel dat zij met dat onderwijs beoogt wijst Bertha op onder-
scheiden plaatsen aan: >>Moet het onderwüs aan meisjes, zooals wü,
en ik geloof velen met ons, dit bedoelen, haar niet eene bepaalde
standplaats in de maatschappij verzekeren, maar alleen een edel en
bewust levensgenot verhoogen, dan enz." -­ >>En wat is nu
L het doel der school? Nog eens, dat doel is, zooals ook Gij den wensch
voor het heil uwer kinderen formuleert, haar te helpen goed en geluk-
kig te worden. Goed, en alles te achten, te eerbiedigen, te waar-
i deren, te verstaan, wat schoon is en liefelijk en welluidt; gelukkig,
doordien zij, welke gedaante ook het voor sommigen zoo eentoonige,
voor anderen zoo veelbewogen leven voor haar moge aannemen, zich
nergens, in paleis noch stulp, in weelde noch armoede, in vreugde
noch droefheid, zullen misplaatst gevoelen." -­ >>Eene ideale, maar
eene gezonde ideale rigting te geven aan het meisjesonderwijs is, vol-
l
l
l
l