HomeGedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 513.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 26.48 MB

1
i
»
ä
l wvo
I
I .
i l. De geschiedkundige ontwikkeling van het onderwijs is
r wel niet in alle landen juist dezelfde: hierin komt zij toch
i overeen, dat eerst de geleerde vorming van enkelen, later ook
ii de eerste ontwikkeling van het algemeen de taak van den
I onderwijzer was; het eerste heette hooger, het laatste lager ‘
onderwijs. De verbetering en regeling van dit lager onderwijs p
E, dagteekent eerst van het einde der vorige eeuw, of zelfs nog
i van lateren tijd; maar al spoedig zag men in, dat er tusschen
,A beide deelen nog een overgang ontbrak; daaruit ontstond
het middelbaar onderwijs, als voerende van het lagere tot
het hoogere. - Sedert nog niet zoo vele jaren ontstond er, ten
j gevolge van de magtige ontwikkeling der natuurwetenschappen
1 en van hare toepassing, eene geheel nieuwe behoefte, die aan
_ technisch onderwijs. Dergelijke ontwikkeling, als boven
herinnerd, nam ook deze rigting: eerst trachtte men het hooger
onderwijs te verstrekken, dat is, voor eene of andere bijzondere
tak van techniek op te leiden. Doch al spoedig zag men hier
V bezwaren ontstaan; het lager onderwijs bestond reeds, ook hier ’
voldoende; men ging over tot het middelbaar technische. l
. Zijn de opeenvolging en de afscheiding beide hier niet zoo i
' sterk geteekend als in het eerstgenoemde geval, omdat hier in
. weinige jaren plaats greep, waartoe vroeger eenige eeuwen
i
. _ i _ r, <-i~