HomeGedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 695.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 26.48 MB

I
; p
‘ s .
t ë A
i ;
Z
37 l
{ boven reeds op gewezen, dat het onderwijs 111 landbouw aan l
de burgerschool evenmin het toezigt van eenen bepaald des-
j kundige vereischt, als dat in technologie zulks zoude doen. E
‘ Er schijnt eenige onzekerheid te bestaan, of deze wet ook I , I
_ het toezigt zal houden op gymnastie-, teeken- en boetseer­
scholen (zie Art. 46 in verband met Art. 1). Zouden althans A t
enkele dier scholen niet onder Art. 11 kunnen worden ge- j A
. bragt (36), even als zulks- beven reeds omtrent andere scholen ik
werd gevraagd, en zulks ten opzigte van het lager onderwijs e j
reeds geschiedde in het eerste lid van Art. 15 der wet van 1875. ‘
t Verder wordt er Art. 29 bij de benoeming der onderwij­ { E
zers (37) en bij hun ontslag (38), indien dit door burgemeester
en wethouders noodig wordt geoordeeld, van den Inspecteur
t "* geene melding gemaakt; evenmin wordt er gesproken van eene j I
t
= schorsing op verlangen van burgemeester en wethouders. Is ‘
1 het bi` de eerste gevallen niet wenschelïk, dat althans de In- '·
d D J
( specteur geraadpleegd, en aan den Raad zijn gevoelen mede- j ‘
` (36) Het wetsontwerp brengt de Militaire Akademie te Breda, i ` .
. . . , z .
en het Instituut voor Marine le Wrllernsoord tot Art. ll. Het V. ·. ( _
blz. 6 meent tereet dat ze in menig oaziat met de rol teelmische t .
¤ v a l a l Y (
. school op eene lijn kunnen worden gesteld, en vraagt, waarom t«
ze dan worden uitgesloten? De werkelijke regeling van de t g
polyteehnisehe school komt echter ook in dit ontwerp niet voor, i _ .
i
ä slechts eene opgave van haren cursus; en deze moest nog worden I
¤ gevormd, terwijl die van de beide andere inrigtingen reeds he- . A
t staan. Eene schets daarvan behoorde evenwel in de wet ook wel j -
t op hare plaats, want zij behooren beide tot dit onderwerp;-volgens ,
t onze schets beide tot het technisch hoever onderwi s. Daarmede kende I
L D nl ·
I tevens het bezwaar, in noot 31 aangestipt, worden opgeheven. j ·
37 Over dit bezwaar s ireekt ook V. V. bi` Art. 29, en geeft aan t
I l J a , .
. de hand >> om eene aanbevelingslijst door burgemeester en wethouders, . ï
' na verhoor van den Inspecteur, opgemaakt., voor te schrijven." t ‘ · (
(38) Ook hierbij wenseht het V. V. bij Art. 29, dat vooraf de ­ I
' Inspecteur gehoord worde. { ‘
° ` t
t - j
L
i i it
[ 1
lt
i V '_j
I. ‘ ‘