HomeGedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 660.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 26.48 MB

; F.
te
4 dat bij dit ontwerp, hetzij de naar Art. 2 of naar Art. 21
gesubsidieerde scholen naar alle waarschijnlijkheid niet meer "
tot de uitzonderingen zullen behooren, -­ en hier bestaan dan
ook de bezwaren niet, die er zich bij de wet op het lager äj
( onderwijs daartegen mogten opdoen. Het getal der gepensi­
ï oneerde onderwijzers zal dus wel nimmer zeer groot worden.
ii Maar daarmede is toch nog 11iet voor hun tegenwoordig be-
staan gezorgd, hoezeer de omstandigheden hier wel, in den be- jj
ginne althans, gunstig op de grootte der bezoldiging kunnen ij
inwerken, -­- voo1·al wanneer, zoo als mag verwacht worden,
het Rijk hier een goed voorbeeld geeft; - doch het koude _
toch de vraag zijn, of de wet zich ook niet in zooverre hun
; lot moest aantrekken, dat zij b. v. een minimum van jaar-
§ A wedde bepaalde (33), (even als die op het lager onderwijs),
A maar inzonderheid, waar het vooral op aankomt, een maximum
van getal onderwijs­uren per week; ·­­ beide cijfers weder te '
wijzigen voor de directeurs van scholen. De gedachte, die tot (
deze vraag leidde, is niet zoo zeer het belang der onderwij­
zers, als wel dat der school zelve. Thans, het is genoegzaam
bekend, ·- mogten slechts de gevolgen genoegzaam worden 9 1
ingezien ­- worden al te dikwijls de onderwijzers aan enkele der i
scholen, die onder deze wet zullen vallen, aangesteld op kleine
tractementen en met een bovenmatig getal uren; hoezeer het i
erkend moet worden, dat in den laatsten tijd. omtrent tracte- i" A
menten wel eenige verbetering wordt waargenomen. Men werpe
nu hier niet tegen, dat op een te laag tractement zich geen (
onderwijzer aanbiedt; neen, maar men stelt zich eenvoudig (
tevreden met iemand van andere opleiding, dan wel te wen- jl
(33) Het deed mij genoegen, dit denkbeeld in het V. V. bij t
Art. 24 te zienivermeld. .
1
j . l
. it
r E ·;
_ _ ii _ j i ..