HomeGedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 681.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 26.48 MB

E.
i
j 33
school van Art. 94 (29). Zoo als de cursus nu wordt opge-
geven, als uitsluitend op wis- en natuurkunde en handels-
wetenschappen ziende, schijnt deze wel te eenzijdig, en zal j
in denzelfden tijd, dat deze vakken aangeleerd worden, de
. · • • •· • • • •• ll
overige opleiding allrgt vervloeijen; en dit juist op een tijd- ··
r stip, dat zulks zeker niet het minst nadeelig zal werken.
« Eindelijk eene opmerking omtrent Art. 77, en wel ten aan- l
j zien der examens in het schrijven, boetseren en de gymnastiek, ty
l
, zonder dat zij noodig zouden zijn, om onderwijs in die vak- jl
ken te mogen geven. Vooreerst doet zich de vraag op,
l waarom die examens niet bij het lager onderwijs zijn gebleven, i
A even als die voor teekenkunst? althans geldt deze vraag voor
`
i schrijven en gymnastiek, hoezeer ook het boetseren wel l
.. i
met het teekenen op eene lijn kan gesteld worden. Maar, ten
Y, anderen, is het immer aan te raden (30), om het onderwijs in (
` gymnastiek, dat zoo heilzaam en nuttig is, maar, door on- "
kundige onderwijzers bestuurd, ook zulke schadelijke ge- jj
volgen voor de gezondheid kan hebben, aan nietgeëxamineerden
I
toe te vertrouwen? (31).
6. Oizalerlzuüzers. Voor de vereischten, waaraan de onder-
( .. .· `
wijzers der burger- en hoogere burgerscholen moeten voldoen,
, dienen Art. 25 tot 27 (32) ; er schijnt hier bijzonder op gelet ik
(29) Dit denkbeeld is ook opgenomen V. V. bij Art. 94.
(30) Ook het V. V. bij Art. 77 deelt dit bezwaar. V
(31) Onder de vakken, waarin geen examen wordt {ll`g0I'l0lY1(51l,
wordt nog V. V. bij Art. A gewezen op zcevaartkunde, muziek en z
militaire wetenschappen; en toch, indien ze tot het middelbaar on- Qi
derwijs (der grondwet) behooren, is dit noodig. Volgens onze schets
vallen de laatste wel onder hooger onderwijs, en zoude daarmede
dit bezwaar weder op eene natuurlijke wijze zijn opgeheven.
(32) Op blz. ‘2‘2 van het V. V. wordt de vraag gedaan, welke
j bewijzen van bekwaamheid van de leeraren aan de landbouwsehool, j
l aan de veeartsenijschool en aan de polyteelmisehe school zouden jl
»
i 3 lx
i (jl
>
(
‘ l
l
ii
i