HomeGedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 663.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 26.48 MB

l ao _
duitsch, eene keuze toelaten; mij dunkt, de leereursns zoude
i er bij winnen, en de leerling evenzeer. Op de andere school
met vijfjarigen cursus konden dan de drie talen nevens elkander
voorkomen, al werd het onderwijs daarin ook niet juist te
gelijker tijd aangevangen.
Immers, de studie van de levende talen moet hier uit een
formeel oogpunt ten deele vervangen wat die der oude talen
op de latijnsehe scholen moet geven; en het is zeer gelukkig,
dat de wetgever hier tot het besluit is gekomen, om, zonder i
het gebruik van eenige tusschenmiddelen, de latijnsehe taal
geheel buiten het stelsel der leerstof te houden. Hoeveel be-
teekenis de onde talen ook hebben voor het zuiver-wetenschap-
pelijk onderwijs, en hoe onmisbaar zij daarbij ook zijn, zelfs
ten opzigte der methode, hier behooren zij niet te huis; hare
methode is te zeer verschillend van den geest van het hier te
geven onderwijs, dat hare beoefening niet onvruchtbaar daar-
naast zoude blijven staan, zonder daarmede tot een geheel
te kunnen zamengroeijen. Men wijze hier niet op den onmis-
r kenbaar beschavenden invloed der oude talen: daartoe is eene
behandeling noodig, die te veel tijd vordert voor dezen leer-
gang; ­­­- evenmin op haar nut ook voor den industrieel bij de il
terminologie (25): daartoe zoude de grieksehe taal ten minste
evenzeer noodig wezen als de latijnscbe, en wie zoude hier
beide talen wensehen? En al ware nu die studie nuttig, ­-
Ilierop sebijnt te slaan hetgeen V. Y. blz. 4 wordt gezegd
j omtrent aanstaanule apothekers, bloenxisten, enz.: die terniinologie j
i [ moeten zi_j allengs bij hunne versehillende vakken aanleeren, even .
i als ieder ander; - voor hen inzonderheid zoude de eursus in het
j latijn wel weinig nut opleveren. Wat betreft de voorbereiding tot A
i de militaire geneeskundige school, alsook tot de veearlsenij school,
j deze zal wel op de latijnselie scholen (gynmasien) te zoeken zijn,
,j even als tot nu toe, ineen ik, veelal geschiedde. i
l
j I
YIXVA ww i ` ___ j _ l`