HomeGedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 634.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 26.48 MB

29 Y
ijver der gemeentebesturen zeker aanvuren, en tevens het Rijk
in dit opzigt verligten. _
De oprigting van bijzondere scholen is teregt bij dit ontwerp A
even gemakkelijk gemaakt, als bij de wet op het lager onder-
wijs; alleen worden ook hier dezelfde stukken gevorderd,
noodig volgens Art. 194 der Grondwet.
_ 5. Valcicm eem onderwüs en van examevzs. Een betrekkelijk ii
1 _ #
je groot gedeelte van het wetsontwerp 1S besteed tot eene zeer
l .
j uitvoerige opgave dier vakken, die wel ineen schijnt te sluiten
j en dus een goed geheel oplevert; men zoude hier welligt *1
j alleen kunnen tegenwerpen, dat zij te veel in bijzonderheden
j afdaalt.
Bij de vakken van de hoogere burgerschool met driejarigen
cursus doet zich de vraag op, waarom hier onder 0 (Art. 16) E
ii niet, even als Art. 13 cl, in het algemeen genoemd worden
J ,, de beginselen der natuurli`ke historie 23 ?" Een ander unt ,
¤ .l . P ,
is echter van meer gewigt; het betreft de opname der drie
vreemde talen (24). Ik begrijp wel, dat dit geschied zal zijn
met het oog op de inrigtingen, waartoe deze school moet
j voorbereiden; maar het konde juist de vraag wezen, of het `;_
j niet thans juist de tijd ware, deze vereischten wat in te krim-
j pen en meer op degelijk onderwijs te letten. Men zoude dan «
[ op deze scholen bijv. de fransche taal verpligtend kunnen ._‘
j maken: tusschen de beide andere, het engelsch en het hoog- l
Q .. -___.-._.
(23) Over dezelfde vraag zie men V. V. bij Art. ltä. _
i (`Zt) Dit bezwaar wordt in het V. Y. bij Art. lti gedeeld, waar Y
het » niet mogelijk wordt geoordeeld, om zich, in den tijd van Q
, drie `arcn hi` zoo veel meer nog drie vreemde talen eigen te ,
, tl 7 «l 7 E D _
l maken." Het fac·ultatiel` maken incest zieh echter niet tot alle
vakken kunnen uitstrekken, maar zich uitsluitend tot het door mij
voorgestelde bepalen, ­- anders loopen de scholen groot gevaar hun
karakter te verliezen.
Z
ti

al