HomeGedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 673.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 26.48 MB

M " f" .‘»¤· Y vv"" " Y" " "" ` .*3 Y """K<i’“ " .·*" .·<·«~ --­«Y~*.. .­T· 7« .· i" Y. ­ vw- 7.7 *7 -,... W., -77.à, m W, r, j
28
Gymnasien bezitten; maar zulke zijn er, vrees ik, weinige,
en dan nog zullen deze te eerder eenigen aanspraak kunnen (
maken op het bezit van eene Rijksschool (21). Nu zegt wel
de Regering (Art. 21) subsidien toe, en het is te hopen, dat
daarvan een ruim en oordeelkundig gebruik zal gemaakt wor-
den; maar het blijft altijd eene uitzondering. Zonde het niet
wensehelijker zijn geweest, om dezelfde som te verdeelen over _
.' . i
een dubbel aantal, slechts voor de helft gesubsidieerde, scho- j
5
len (22)? De regering had dan toch genoeg invloed daarbij
` kunnen bedingen, om er evenwel modelseholen van te
maken, en hieraan zoude tevens het niet geringe voordeel voor
de school zelve verbonden zijn, dat die scholen niet zoo geheel j
buiten de gemeentebelangen zouden blijven staan, dan thans
alligt het geval zal wezen. Het beginsel echter om model-
‘ scholen te maken, ­- dit moet erkend worden, ­- is belangrijk,
en dient altijd op den voorgrond te blijven, vooral thans in I
j ons land, nu elk voorbeeld voor die inrigtingen nog geheel
, ontbreekt. Verder zoude, ten minste voor het oogenblik, een
l getal van vijftien scholen misschien wel voldoende te achten
i zijn. Men kende echter ook den middenweg inslaan, en aan j
; zulke halfgesubsidieerde scholen bij aanvrage de voorkeur
v
j geven, en ze onder de Rijksscholen opnemen; dit zoude den j
i
j (ill) Het V. V. hlz. ll onderstelt het tegendeel, namelijk dat I
z door eene onafhankelijke oprigting der Hijkssehool die tweede
’ afdeeling B der gymnasien zoude worden vernietigd: dit zoude
j I zeker altijd te betreuren zijn, maar volgt in. i. geenszins uit het
F j ontwerp.
Z (22) Met genoegen meende ik in het V. V. blz. ll een dergelijk
j denkbeeld te zien doorschemeren, al wordt het daar niet duidelijk ë
l geformuleerd, en er slechts van » een overleg niet de gemeenten"
j gesproken, >>dat ook uit het oogpunt der kosten zeer wensehelijk
ware"
,_ ,___ , ` .