HomeGedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 663.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 26.48 MB

l l
{ 27
voornamelijk zoo niet geheel strekken voor de opleiding van
inwoners der gemeente zelve, of van de onmiddelijke om- ij
geving der steden; en het dus ook billijk kan geacht worden,
dat die gemeenten in den regel (20) de kosten zelve dragen.
Men vergete daarbij evenwel niet, dat ze werkelijk kosten
blijven, want dat daarin slechts weinig wordt te gemoet ge-
* komen door het geringe sehoolgeld, ­­­ en, zal de school wer-
l kelijk vruchten dragen, en niet in een blooten vorm ontaarden,
dan moet hier het sehoolgeld wel laag worden gesteld. jj
j Verder zouden er (Art. 18) van Rijkswege als modelscholen li
tien hoogere burgersoholen met eenen driejarigen cursus, vijf
met eenen vijfjarigen worden opgerigt, - het overige wordt hier
V aan den ijver der Gemeentebesturen overgelaten; ­-­ en worden
Ti daarbij (Mem. van Toel.) de kosten der Rijksscholen op 8000
a 10000, en op 15000 Et 20000 gulden respectievelijk begroot.
De scholen van de gemeenten zullen dus althans niet minder E
moeten kosten, willen zij met de bezoldigingen der Rijksseholen
wedijveren, dat hier hoogst noodig is, om goede leeraars te
{ bekomen en te behouden; -­ de uitnemende zijde is hiervan è
de aanstaande verbetering in het lot der onderwijzers, mits
ze bekwaam zijn. Die kosten zullen zwaar drukken op de
{ weinige gemeenten, die tot de oprigting van zulke scholen . ï
l met vijijarigen cursus besluiten; tot de scholen met driejarigen E
j cursus zal alligt eerder worden overgegaan, en wel vooral
1 door die gemeenten, welke goede tweede afdeelingen aan hunne ik
j (20) In het V. V. lilz. ll wordt de vraag gedaan, »> ol` de ge-
meente geacht kan worden aan hare verpligting te hebben voldaan", _
indien zij tot dat doel eene bijzondere school met subsidie over- , jj
l neemt. Deze vraag verdient wel eene beantwoording h de wet,
i vooral naar de ondervinding in dit opzigt bij de wet op het lager jï
l onderwijs opgedaan.
#1
l
__ Y vr nv" d g j gne v Ang · d );_y·7