HomeGedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 680.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 26.48 MB

l
25
J
« ééne modelschool te bezitten, al behoorde zij ook tot de ge- Qi
subsidieerde? (16). (
Eindelijk komt de polyáocöoischc school in aanmerking, die
dienen moet tot het onderwijs van industrielen ter eene zijde,
en ten anderen van civiele, bouwkundige, scheepsbouwkundige,
werktnigkundige en mijnenángenieurs (17). Hierbij ontbreken
· . .. j
­ de ambtenaren voor onze kolonien, en rijst de vraag op, waar g
' L
l.
die voortaan zullen worden 0pgele1d (1S)? Hun onderwijs be-
ä -­- r
1 (16) Met genoegen vond ik dit denkbeeld in V. V. blz. 6 uit-
j gewerkt: de tegenwerpingen gelden daar voornamelijk de profes­ Q
j sionele rigting, die echter met evenveel regt aan de landbouw-
‘ scholen van het ontwerp wordt toegekend. Tot louter professionele (
instructie mogen zij eehter geene van allen afdalen.

(17) ln het V. V. blz. 10 wordt het denkbeeld aangegeven, om
V aan de polytechnisehe school ook eene afdeeling op te rigten voor
lioogere landbouwkunde, zooals men er dan trouwens op de buiten-
landsche polyteehnisehe scholen ook wel aantreft, h. v. te Zürich. j
Dit punt, al heeft het zijne bezwaren, verdient wel nadere over- (
' . .. . . t
weging, te meer daar de lijst der vakken (zie Art. @0) slechts in ;
enkele rigtingen zoude behoeven te worden uitgebreid: althans
( wanneer men hier louter theoretisch onderwijs verlangt, en een i
verblijf buiten ’s lands daarop zoude moeten volgen (V. V.), . `·
Bij de behandeling van Art. 30 behandelt het V. V. de vraag, ofde po- P
lyteclmisrbe school ook de opleiding der ingenieurs van den waterstaat
o het ooo moet hebben? Welke ook en hoe gewietio de vronden
P a «. za a zn .
zijn, aangevoerd om dit onderwijs naar de Militaire Akademie te
verplaatsen, zoude ik vreezen, dat door zulk eene verplaatsing het j
geheele onderwijs aan de potyteehnischc school uit zijn natuurlijk -.
verband zoude worden gerukt. Daarom schijnt Mena. van 'l`oel. hl. 3
die opleiding wel degelijk bij de polyteehnisehe school te brengen.
Teregt nog wordt bij Art. 50 (V. V.) gewezen op den landmeter, 1
die toeh ook onder deze wet te huis behoort, en wiens examen .
wel op goeden voet mag worden geregeld. A
(18) Dezelfde vraag wordt ook in het V. V. blz. 10 opge- _;
worpen. ~ De Troonrede, onder het afdrukken dezer bladen
verschenen, gewaagt van eene aanstaande (waarom afzonderlijke?) ip
regeling van de hier bedoelde opleiding.
1
rl
{J
ën
·­v ‘"""‘ .1 ‘ W ‘ ï,_,,,,,, 'V