HomeGedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 673.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 26.48 MB

rv;” . `.'.I'I.f . "T""`­·1""" •"‘i n`ï""""" " ` ' ` ’ · `··"ïïr Jip · ’ "` " ­. Y .. - . . ,,-­­ á. Y . , ,. .
, «[" "
24
scholen, wanneer wij dit in verband brengen met eenige vrij- ,
heid in het wijzigen van hare inrigting (Art. 21), een goed
geheel op. Alsdan toch kan men rekenen, dat er in deze aan
alle verschillende behoeften kan worden voldaan, wanneer er
althans bij het verleenen van subsidie daartegen gewaakt wordt,
dat de verscheidenheid niet tot veelslaehtigheid overga, en het
karakter der scholen nimmer verloren ga (14). En wanneer .
dan ditzelfde vri` evi<>‘e berrinsel ook wordt uitgestrekt tot
D D O
handelscholen, zeevaartseholen, landbouwscholen, die naar onze i
i
schets tot eene andere afdeeling behooren, dan kan de wet ,
. . . . l
ook 111 deze rigtmg goed werken en in bestaande behoeften j
. I
helpen voorzien. ‘
Wat deze laatste soort van scholen betreft, ­­ die meer in
de rigting van het professionele vallen, al kunnen en al behoo­ l
ren zij zich van het louter professionele te onthouden (15), ­-
spreekt dit ontwerp alleen van eene Rijks­Z¢mdó0u20sch00Z, en
van minstens ééne gesubsidieerde (Art. l9): van zeevaart- of «
l
l h4mdeZ­sch0Zm, door het Rijk op te rigten of te subsidieren, jj
is niet in het bijzonder sprake; zoude het evenwel niet wen- {
sehelijk en billijk zijn, om ook hier althans van iedere soort
f (l 4) Hiermede is V. V. blz. l2 in strijd, waar sommige leden
A wensehen » dat het bestaande in geenen deele moest worden aan-
geroerd/’ Dit zoude bij den slechten toestand van veel, dat er
bestaat, zeker niet wensehelijk zijn. Eerder kan ik mij vereenigen
' met den voorslag, bij Art. 21 gedaan, om de magtiging van het
gouvernement noodzakelijk te maken bij elke zulke wijziging: dit
, is ook de bedoeling van het door mij aangevoerde, met eenige
l ~ uitbreiding.
(15) Er zijn er (zie V. V. blz. El`), die, dit in. i. voorbij ziende,
de opname der landbouwscholen vvraken: het zoude evenwel le
betreuren zijn, indien zij uit het ontwerp werden geligt; eerder
l ‘ wenseh ik ze daar in natuurlijk gezelschap van hare opgenoemde
_ ;, zuster­seholen.
l