HomeGedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 672.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 26.48 MB

22
de levende talen werden opgenomen, geeft hier thans groote
moeijelijkheidg en te vergeefs zocht ik ergenssnaar eene op-
lossing daarvan. En toch, het is ontegenzeggelijk dringend
noodig, dat er eene lijn worde getrokken tusschen het lager
en het middelbaar onderwijs van dit ontwerp; die zelfde lijn
zoude dan tevens later moeten dienen bij de wet op het zuiver-
wetenschappelijk onderwijs. ·
Zulk eene lijn is vooreerst noodzakelijk voor de scholen zelve; i
want hoezeer de leerstof misschien niet zoo zeer verschillen
moge, met den leervorrn is dit wel het geval, waar het althans
scholen geldt met zoogenaamd verder voortgezet onderwijs, die
` met het gewone lager onderwijs, met lezen en schrijven begin-
nende, hetzelve voortzetten tot een goed eind in de grammatica
der fransche taal. De scholen echter met enkel uitgebreid lager ‘
onderwijs zullen wel beneden deze wet moeten blijven, en dit
is ook in vele opzigten wensehelijk. De vraag is dus, wanneer
behooren fransche scholen, instituten, seholen voor levende
talen onder deze wet? En dan, als die tot de wet behooren,
zijn dan de meiajesscholm van denzelfden stempel in eenen l
anderen toestand, dat zij niet onder deze wet zonden behoo-
ren (9)? Verder schijnt er ook noch hier, noch bij de wet op
het lager onderwijs aan de kweekseholen voor onderwijzers en
onderwijzeressen te zijn gedacht: zullen die ook onder deze
wet worden gerekend? Kunnen die niet worden gebragt onder
de uitzonderingen van Art. ll, mits behoorlijk omschreven
wordende tot voorkoming van misbruik?
, Dit brengt ons va11 zelf tot den tweeden grond, waarom eene
lijn van afscheiding dringend noodzakelijk is: het toezigt over
(2)) Volgens V. V., bij .rl. t, zouden die ineisjesseliolen wel i
degelijk tol dil ontwerp behooren, en zouden dim ook hier de be- l
wijzen van bekwaainhcid en zedelijkheid moeten worden gevorderd.
l
l
‘ _ __ . V`, ~-~~s