HomeGedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 683.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 26.48 MB

20
eene geheel verschillende opleiding. Voor de scholen zelve
, is, wegens het verschil in leerstof, zulk een verband mede
nadeelig, of liever, het is wel niet mogelijk ze werkelijk te
verbinden, dat is tegelijk bijeen te onderwijzen: het onderwijs
zal toch altijd afgezonderd moeten plaats hebben. En dan
komen er in andere opzigten, van toezigt, enz., weder nog
andere bezwaren. Eindelijk, waar het tot besparing van kosten j
zoude aanleiding geven, is het te vreezen, dat zulks alligt ten
koste van eene der beide inrigtingen, zoo niet van beide
tevens, zoude geschieden.
Daarnaast, niet daarop, volgen de beogen; óurgersckolerz,
in twee soorten, met eenen cursus van drie of van vijf jaar.
Het ontwerp schijnt aan deze beide scholen eenen verschillenden
werkkring toe te kennen, hoezeer de leerstof niet zoo onder-
scheiden is. En dit niet ten onregte. De school van drie jaar
moet dan dienen tot eene algemeene opleiding en tevens, in
het bijzonder, tot voorbereiding voor de Militaire Akademie en
voor het Instituut voor de Marine; zij komt dus hoofdzakelijk
overeen met de tweede Afdeeling B onzer gymnasien, waar die Q
goed is ingerigt (8). De school van vijf jaar moet strekken
tot eene verder ontwikkelde algemeene opleiding en tevens als
voorbereiding tot de polytechnisehe school. Zulke onderschei-·
dene rigting dezer beide scholen zoude dus zeer nuttig kunnen
werken, om aan verschillende vereischten te beantwoorden. V
* Wordt de cursus aan de tweede school zoodanig ingerigt, ­
iets, dat in den vreemde met vrucht geschiedt, - dat de drie
' eerste jaren dienen, om een algemeen overzigt over verschil- J
(8) Eenige bezwaren, om die tweede AfdeelingB der gymnasiën 1
in zulke liurgerscholen te hervormen (waarop V. V. blz. 5 schijnt
gedoeld te worden) zijn mij nergens voorgekomen: integendeel ge- E
. loof ik, dat dit de eenige natuurlijke toekomst dier inrigtingen is_
' . - "*·r·r