HomeGedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 658.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 26.48 MB

i 19 _
{
i len - wanneer er goed en degelijk onderwijs wordt gegeven,
i dat niet te oppervlakkig, doch ook weder vooral niet te weten-
schappelijk is, - kan veel worden verwacht: maar ook, het
i is niet te ontkennen, hunne toekomst is nog lang niet helder.
Zij zullen die onverschilligheid te overwinnen hebben, die zich ‘
p ten onzent in het schoolverzuim bij het lager onderwijs open- I
g baart; maar het is te wenselien en te onderstellen, dat zij
daarin slagen zullen; zij werken toch op hetgeen de arbeider
onmiddellijk behoeft: kennis, die hij zelf gebruiken kan. Is il
dit denkbeeld eenmaal opgewekt, leert hij zien, dat de school
A werkelijk nuttig en werkelijk voordeelig is, dan kan het
wel­slagen dezer school zelfs goed terug werken op het lager
onderwijs: hij toch, die de lagere school vlijtig bezocht, heeft j
op de burgerschool noodzakelijk veel voor op hem, die de l
lagere school veronaehtzaamde; en dit kan misschien later
meer invloed hebben op het schoolgaan en op het ontstaan en
bezoeken van avond- en herhalingscholen, dan vele fraaije rede-
neringen en bondige bewijzen omtrent haar nut en hare nood-
zakelijkheid. - Een ander verband met de lagere school, zoo
als Art. 14 het aangeeft (7), komt mij echter minder wensehe­
lijk voor. Ten deele is de leerstof eene andere, maar eerst
en vooral moet de leervorm eene geheel verschillende zijn,
indien de school zal slagen. Onze onderwijzers van de lagere
school hebben in den regel eene andere opleiding noodig, en
zijn voor ander onderwijs bestemd, dan dat zij met nut hier
i zouden werken: integendeel is het veel beter, dat deze voor
hunne avondseholen, bestaande of aanstaande, behouden blij-
ven; - de onderwijzers, die hier zouden noodig zijn, behoeven i
' (7) Ook het V. V. komt hij Art. lt niet nadruk tegen zulk
eene verbinding op, niet het oog op het onderwijs zell`, het personeel
der onderwijzers, de indeeling der school, den leeftijd der leerlingen.
[ v
l l
L l
er l
l
E: l
< l