HomeGedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 662.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 26.48 MB

t ..
l
17
het lan der inri tin van het onderwis Art. 13 16 17
‘ 77 I 3
naar omstandigheden worden gewijzigd, ingekrompen of uit-
j gebreid/’ Mem. van Toel. spreekt bij Art. 46 over ,, fransehe
t scholen en instituten, bijzondere zeevaartscholen, handelseho­
l len en dergelijke speciale inrigtingen", en op bladz. et nog van
,, teekenseholen." i
In den aanhef der Mem. van Toel. wordt teregt opgemerkt,
,, dat dit onderwijs aan den ingang (LL) van velerlei wegen ge- j
plaatst, bestemd is in den wijdsten omvang invloed en lieht
. te verspreiden", en ,, eene zelfde soort van scholen daartoe in j
geenen deele toereikende zoude zijn." Van daar dan ook de j
gelukkige greep, die onderscheid maakte tusschen de twee
j eerstgenoemde soort van scholen.
l De eerste, de öm·gersck0Zen (onwillekeurig komt men er
n . . t
[ toe, deze, in tegenstelling met de andere, lagere burger-
l
j scholen te noemen), met tweejarigen cursus, moeten dienen
·' ,, voor hen, die van den arbeid hunner handen zullen moeten
. leven." Zij zullen dus in zekeren zin ambachtsseholen zijn,
al ‘ mits men daardoor de algemeene opleiding tot alle ambachten,
` niet de professionele voor ieder in het bijzonder, versta.
· (tt) llet V. ’. vraagt hij ,'rt, 13, ol` er voor deze scholen niet
l een toelatings­exa1nen zal worden gehouden. Gelijke vraag wordt
‘ bij Art. lt) voor de landbouwseholen, hij Art. 22 en 42 voor de
j poljteehnisehe school gedaan. Dit examen is voor geene der scholen
opgegeven, en verdient wel nadere overweging. Het is zoo, dit
i. punt van aanvang zal hij de te rerwaehten verseheidenheid ook
* niet overal juist hetzelfde worden, -­ hetzelfde geldt innners
ook omtrent de Cllltl­CXillllCIlS dier scholen, -­ maar eenige
leiddraad hierin, inzonderheid hij de modelseholen, zoude
zeker tot heter inzigt in het stelsel leiden, te meer daar
tl alsdan tevens iets kende worden opgegeven omtrent den ver-
inoedelijken leeftijd van den leerling bij het intreden en hij het
i" verlaten der sehool.
' · 2
'l
ln
J
` ""’ ‘ ‘ " " ’^*"1'."Tï;Tï;‘_;,"`_;"""”]"`%‘“_"*""" ` · ·_ ‘ ‘r"