HomeGedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 632.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 26.48 MB

Y
j ,
j 15
l dat zelf niet gevoeld? Waarom anders heeft hij hier niet
i aan het voorschrift van de Grondwet voldaan, ,, dat een en
ander door de wet te regelen?" Heeft hij zelf niet be-
grepen, dat dit ondoenlijk was voor de Hoogleeraren der poly-
teehnische school? Vooral wanneer men, hetgeen hieruit
noodzakelijk volgen moet, iemand, die de beginselen van het I
latijn met een jongen van twaalf jaren repeteert, en wiens on- ,
i derwijs dus volgens dit wetsontwerp onder het hoogere zoude i
I vallen, hiervan vrij zal stellen, en dus, wat bekwaamheid en
I zedelijkheid betreft, boven den Hooglecraar moet plaatsen. j
I Vragen nogmaals: vervalt het ontwerp door deze op-
merkingen? Geenzins. Of verandert het van strekking? Neen,
alleen de vorm zoude eenige verandering moeten ondergaan.
Eene splitsing der scholen in de twee afdeelingen A en B,
I het brengen van de landbouwseholen en der polyteehnische ,
school onder B, met de beperking der titel VI tot afdeeling A,
j het wegvallen van den Inspecteur van landbouw voor die af-
j deeling: ziedaar in hoofdtrekken al wat noodig is. Maar
beteekent dit dan zooveel? Ik meene, ja: ik meene, dat het
stelsel dezer wet er bij winnen zoude, indien aan de inrigtingen
van werkelijk hooger onderwijs een hoogeren trap daarbij werd
toegestaan, meer uitdrukkelijk dan thans geschiedde; ·­- dat
de polytechnisehe school, wil zij bloeijen, het regt heeft niet
alleen , maar ook het grootste belang, om naast de universiteiten
te staan; ­­­- dat men daar onderwijzers noodig heeft, naar wier
bekwaamheid of zedelijkheid evenmin onderzoek noodig is, als
voor de hoogleeraren op de universiteiten; ­-· dat zulke regeling
i vele bezwaren zal voorkomen, aan de indeeling van het ontwerp
j verbonden. Maar even waar is het ter andere zijde, dat de
l leerling bij het bezoeken der technische hoogescholen eenen
ouderdom heeft bereikt, dat hij op een ander standpunt kan