HomeGedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 661.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 26.48 MB

dm H H l
J
E 14 j
aan de burgerschool kunnen verkregen worden." Hier moet I
de leervorm van geheel anderen aard zijn, dan op die burger- j
scholen, waar ook de beginselen der landbouwkunde worden
onderwezen: voor de eerste dus kan een bijzondere Inspecteur
voor landbouw nut doen, - even als er een voor de technologie
(onder welken naam dan ook) het toezigt op de polytechnische
school zoude kunnen houden, -- bij de burgerseholen (en
evenmin bij de hoogere) behooren geen van beiden, als uit-
sluitend deskundigen, maar beter de in het ontwerp vermelde
algemeene Inspeeteurs. ~­ Bovendien zoude de Art. 19 aan-
gestipte bepaling, om aan eene der Rijks-landbouwscholen eene I
vee-artsenijschool te vestigen, deze school toch wel zeker onder
het hooger onderwijs brengen. - Deze bijzondere toestand der
landbouwscholen heeft den wetgever ook wel voor den geest
gezweefd, want in Tit. H, Hfdst. 1, § 2, is er, bij de eischen
aan onderwijzers bij lagere en hoogere burgerscholen te doen, I
geene sprake van de landbouwscholen. j
Eindelijk heeft die naam ten gevolge, dat de onderwijzers j
van het wetsontwerp hier allen van hetzelfde standpunt wor- A
den beoordeeld; en zoude dit overeenkomen met den aard der
scholen? Dat het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijk-
heid der onderwijzers (naar Art. 19-4i der Grondwet) bij de
burger- en hoogere burgerscholen wordt toegepast, is billijk
en heilzaam tevens; maar dat verder de Hoogleeraren der
polyteehnisohe school daaraan zouden onderworpen worden, ­-­·
bijzonderheden evenwel omtrent dat onderzoek naar hunne be-
i kwaamheid (en zedelijkheid?) vond ik nergens in de wet aan-
gegeven, -- is niet zoo gemakkelijk uit den aard dier scholen i
op te maken. Zouden deze dan lager staan dan de Professoren l
der universiteiten? Zonde dit gunstig op het onderwijs terug- l
j werken? ­- En, zouden wij bijna vragen, heeft de wetgever M