HomeGedachten over het ontwerp van wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs van 6 Junij 1862Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 595.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 26.48 MB

12
ontaarden, evenmin als het zuiver­wetenschappelijke: dat het ,
slechts de gronden leert kennen, waarop de praktijk later moet
steunen, evenzeer ook als bij het eerste onderwijs. g
Vraagt men nu, hoe ingevolge de voorgaande schets de scholen y
zouden te verdeelen zijn, dan heeft men deze opklimming (1) ¥
u
Lager Onderwijs. l
j
A). Zztteer-weiezwchappelük. l B). flbegepasá-zaeámsckappelü/c '
l
Middelbaar Onderwijs.

u). Lalijusche scholen, Gjmnasiën. j b). Ambachtsclnool c). Itoaalsclmol
i (ef burgersclwol der wel). (of hungcre burger-
f school der wet).
V Hooger Onderwijs. ‘
.
el). Universiteit. e). Polyteehnische school, waar- 3
. van onderdeelen:
Q JC / Laudhouwsclmol.
j Haudelssdwol.
‘ Zceraarlschool.
j ltrijgskuudigc school.
_Scl100l voor do Marine (2). _,
2. Deze korte schets hield ik voor niet ongepast vóór de .5
beschouwing van het wetsontwerp: zij zal toch tot rigtsnoer Y
daarbij moeten strekken, wanneer achtervolgens de volgende l
(1) lloe men de ware stelling: >> het technisch of industrieel
onderwijs moet naast, niet onder of beneden hethooger onder-
wijs staan" kan ramen met de meening (is dit de bedoeling van
het V. V. (*), blz. 37) dat beide, ten deele althans, op dezelfde
scholen zouden moeten onderwezen worden, is mij niet duidelijk;
de ondervinding ten onzcnt leert reeds nu het tegendeel.
(2) llet zij mij veroorloofd hier te verwijzen naar een opstel,
, voorkomende in de Girls van Augustus l8(il, waar deze verdeeling
meer in bijzonderheden is ontwikkeld. Ook staanverdere gedachten
V met dat opstel in naauw verband.
Z ""‘__ l
jj (‘) Het Voorloopig Verslag zal kortheidshalve telkens aldus worden aangehaald: V. V.
J .
{
=
l
l


I j
t