HomeDe post-cheque en girodienstPagina 9

JPEG (Deze pagina), 687.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 21.02 MB

7
dam een bedrag van 2000 moet betalen aan B. jansen
te Alblasserdam.
B. v. Hengel is aangesloten bij den Post-chèque- &
Girodienst; B. jansen niet. ·
B. v. Hengel vult het bladzijde van zijn cheque-
boek_je nu in zooals op bladzijde 15 aangegeven.
Houdt _ Verder leze men omtrent de cheques Hoofdstuk IV.
nauwkeïmg Hier is de geschikte plaats om deelnemers aan te spo-
aijmtecke" ren, vooral steeds zeer nauwkeurig aanteekening te hou-
nmg van den van alle stortingen, overschrijvingen en opvragingen
elk? van het te goed.
Stmmlga Nooit zal men een cheque afgeven zonder de zekerheid,
°PVïa§mg dat men het op de cheque vermelde bedrag op zijne reke-
en _9VFY" ning te goed heeft.
schrllvmg Een cheque waarvoor op het postkantoor geen dekking
aanwezig is, gaat onherroepelijk onbetaald terug.
Een geweigerde cheque is een blaam op uwen goeden
naam.
Het is een eens-zaak te zorgen dat elke cheque die u
afgeeft ook ·direct betaald wordt.
Dit hoort tot de ,,Goede Bankgebruiken".
ll ZAL MEN TOETREDEN ALS REKENINGHOUDER?
Gemak en In het vorige. hoofdstuk beschreef ik in hoofdzaken de
Voordeel wijze van werken van den Po·st-eheque- & Girodienst.
Men zal daaruit bemerken, dat het gemak, dat deze
nieuwe postdienst biedt, zeer groot is. Beschouwt men in
het Ve Hoofdstuk nu oo'k nog het tarief, dat voor dezen
dienst vastgesteld is, dan kan niets meer in den weg
staan, om de nog wijfelende aanstaande deelnemers tot
toetreding te bewegen.
Hoe grooter de deelname aan het Post-cheque- Sa
Giroverkeer is, des te grooter zijn ook de gemakken,
welke het systeem brengt.
Een verkeerde meening moet nog verdreven worden,
en wel een, die veel heerscht.
Het Cheque Men leeft ­namelijk in de veronderstelling, dat het
en Gï1‘0- Cheque- & Giroverkeer alleen nut heeft voor menschen,
vcrkccr dcfdie zaken doen, of gefortuneerd zijn. Deze meening heeft
groote zijn oorzaak in het Cheque- & Giroverkeer, dat eenige
banken onzer groote bankinstellingen reeds sinds geruimen tijd
ten gerieve hunner clientèle in het leven geroepen heb-
ben, en waaraan uit den aard der zaak slechts groote
firma’s deelnemen.