HomeDe post-cheque en girodienstPagina 8

JPEG (Deze pagina), 715.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 21.02 MB

6
Het betalen Vooral ook voor het betalen van schulden biedt de
‘ H van Post-cheque- & Girodienst veel gemak.
V schulden l leeft men aan leveranciers en aan andere personen,
Cl aan wie men wel eens geld te betalen heeft, mede-
gedeeld, dat de voldoening van het hun toekomende
in ’t vervolg door middel van den Post-cheque- & Giro- ]
dienst zal geschieden, dan zal men verrast zijn over de na;
vele gemakken, welke het systeem biedt. ag
Groote sommen gelds behoeft men niet meer in huis ni
_ te hebben; geen bedienden uit te sturen om soms luttele
bedragen op groote afstanden te gaan betalen. Men S1
wordt niet meer in een belangrijk onderhoud gestoord op
door een kxvitantie, die gepresenteerd wordt. g
ln het particuliere leven zal men niet langer onde1· Sc]
vinden, dat men juist telkenmale aan het twaalfuurtje
gestoord wordt door een kassier.
Voortaan neemt men als vasten regel aan, eens per
week in een daartoe geschikt uurtje door middel van den
I, Post-cheque- & Girodienst zijne rekeningen te voldoen.
Dit voldoen der rekeningen kan op 2 manieren ge-
! sehieden, naar gelang de persoon aan wie men gelden
te betalen heeft, al dan niet bij den Post-cheque- &
Girodienst aangesloten is.
ls Uw leve- Het is het gernakkelijkst, wanneer de leverancier ook
rancier al rekeninghouder is. G.
rekening- Men kan dan eenvoudig volstaan met het invullen van
` houder? een Giro- (Overschrijf-) biljet. Dit biljet stuurt men
portvrij op naar den directeur van zijn postkantoor, en
de pest-administratie zorgt voor de rest. (Zie bladzijde 14
voor het model van een Giro-biljet).
Heeft de leverancier geen rekening bij de Post, dan
zal de afnemer zijn schul·d voldoen door middel van een
cheque, welke hij uitschrijft voor het bedrag der ontvan-
gen nota. Deze cheque stelt hij betaalbaar op het post-
ll kantoor of naast-bijgelegen postkantoor van de plaats
U waar de leverancier gevestigd is.
De cheque wordt nu naar den leverancier opgezonden.,
en tevens verzendt men aan den directeur van het post- H
kantoor waar men zijn rekening heeft, een bericht
(advies genaamd) dat men een cheque afgegeven VE
heeft, met vermelding van het bedrag en het postkantoor,
waar de cheque betaalbaar gesteld is. De verzending van
rliï advies-bericht aan den post-directeur is vrij van port.
Voor meerdere duiclelijk.hei·d zullen wij op bladzijde 15
een i12_qm·zz/r/c bladzijde uit het ehequeboek weergeven.
Verondersteld wordt, dat B. v. Hengel te Rotter-