HomeDe post-cheque en girodienstPagina 7

JPEG (Deze pagina), 784.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 21.02 MB

u
5
Veronderstel dat G. te Harlingen {zie het voor-
beeld) evenals zijn leverancier A. te Amsterdam eene
rekening bij den Post­cheque­ & Girodienst heeft.
Nu behoeft G. zelfs niet eens naar het Postkantoor te
Harlingen te gaan om daar het verschuldigde bedrag
te storten.
Dc_ Giro- Hij kan nu gebruik maken van den Girodienst door
dlctlsf aan ·den Directeur van zijn postkantoor, Harlingen, schrif-
telijk te verzoeken een te noemen bedrag van zijn rekening
op die van A. te Amsterdam te doen overschrijven.
Op dezelfde manier, als in het vorige geval, ontvangt
A. te Amsterdam. nu weder van de post-adniinistratir;
kennis v.an de overschrijving, welke op verzoek van G. te
' Harlingen op zijne rekening plaats vond.
Hët GiI'0· Om tot den directeur van het postkantoor het verzoek
Biljcf te richten, een bedrag van eigen rekening op die van een
anderen rekeninghouder te doen overschrijven, maakt
men gebruik van een Giro-biljet (Overschrijvingsbiljet).
De giro-biljetten worden door de post­administrati<·
verstrekt, bedrukt met naam, woonplaats en rekening-
nummer van den rekeninghouder, in boekjes van too
stuks à f 1.- per boekje. Een ingevuld giro-biljet treft
men aan op bladzijde 14.
Het i11CaS­ Uit het voorgaande blijkt, dat bij het P«ost-cheque-
SECTCII V3!1 & Giro-systeem in vele gevallen het kostbare incasseeren
V01'd¢1'itlgCtlvan vorderingen door post of kassier overbodig wordt.
Er zullen wel altijd lastige betalers blijven bestaan en
voor dergelijke afnemers zal men op de 0-ude wijze door-
gaan met het beschikïken per post of per kassier, maar
dat neemt niet weg, dat zelfs indien slechts 50 % der
afnemers geregeld het door hun verschuldigde door stor-
ting ten postkantore of door overschrijving van hunne
eigen rekening voldoen, dit een belangrijke besparing
aan incassokosten zal geven.
Indien een rekeninghouder geheel of gedeeltelijk over
Hü g€b|'¤lkzijn tegoed wil beschikken, dan zal hij daartoe een cheque
i Van invullen, en tegen afgifte van dat formulier kan hij ten
Ch€q|€$ postkantore de daarop vermelde som ontvangen.
De cheque behelst het verzoek van den rekeninghouder,
om de daarop aangegeven som gelds aan den aanbieder
van het formulier uit te betalen.
De cheque-boekjes worden eveneens door de post-
administratie tegen den prijs van f 1.--- per bo<·`kje, in-
houdend 100 chèques, voor rekeninghoudcrs verkrijglxrir
gesteld. Ook deze Cheque-formulieren worden verstrekt,
W bedrukt met naam, woonplaats en rekening-nunnner.