HomeDe post-cheque en girodienstPagina 6

JPEG (Deze pagina), 735.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 21.02 MB

. i
4
Het nut Is men nu rekeninghouder, dan kan men verder naar
van den believen gelden bijstorten en weder opvragen; van het
Cheque en saldo wordt % rente vergoed. Natuurlijk kan over de
Giro- gestorte waarborgsom alleen beschikt worden, indien
dienst men niet langer aan den Cheque- & Girodienst wenscht
deel te nemen.
Maar behalve dat de rekeninghouder zelf op zijn reke- Dl
ning kan storten, kunnen ook anderen gelden op zijne ‘
rekening deponeeren. Zij zijn daartoe op elk willekeurig
postkantoor binnen het rijk in -de gelegenheid.
Stellen wij als voorbeeld dat A in Amsterdam goederen
geleverd heeft aan G. te Harlingen. A. is rekeninghou-
der; G. is geen rekeninghouder. G. kan nu op het post-
kantoor te Harlingen nazien, dat A. te Amsterdam reke- `
ninghouder is, en kan het bedrag van de van A. ontvan- He
gen nota voor diens rekening storten op het postkantoor 1
te Harlingen. Door de post-administratie wordt A. te
_ Amsterdam dan van de storting door G. in kennis gesteld.
Het gemlf Behalve ten eigen gerieve, zal men er ook dikwijls ten
Uwe!. behoeve van zijn afnemers toe over gaan om zich eene
Aïmmefs rekening bij den Post-cheque- & Girodienst te doen
o enen.
pHet verdient aanbeveling het den afnemers gemakkelijk 4
te maken door op brief- en rekeningformulieren enz., het He
nummer te vermelden waaronder men bij den Post-eh·eque- Suf
· en Girodienst aangesloten is. Dit bespaart den afnemers vtm
liet raadplegen van de lijsten van rekeninghouders. Men
laat dan, liefst in een kleur, afwijkend van den overigen
tekst, bijdrukken:
Z’0sZ-cheqzm- &· Gizodéensi
Rekening N0. 312
Kaznmaz Anzslezakznz.
Bevordert Verder kan men bevorderen dat afnemers het door hun
het gebruik verschuldigde voldoen door storting bij den Post-cheque
maken van & Girodienst, door bij zijne nota een uitnoodigmg van t
Uwe ongeveer dezen inhoud te voegen: He
rekening __ _ _ H cl
V1j noodigen U uit het bedéagd dezer näta te stolï-
ten o het postkantoor, dat aartoe et gema -
kelijkïte is. Het nummer onzer rekening bij den Post-
Cheque- & Girodienst (kantoor Amsterdam) is 3I2.
VAN DAM & Co.
Nog een- Nog ieenvoudiger en gemakkelijker wordt de kaak,
voudiger indien ook de afnemer een te goed bij den Post- Cheque-
wordt het en Girodienst heeft. j