HomeDe post-cheque en girodienstPagina 5

JPEG (Deze pagina), 670.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.67 MB

PDF (Volledig document), 21.02 MB

I HOE DE POST-CHEQUE- & GIRODIENST WERKT
Streven Meer en meer deed zich in de laatste jaren de drang
naar gevoelen naar een betaalmiddel, dat aan mindere gevaren ‘
Vel‘een­ onderhevig is dan gouden en zilveren munten en bank-
Voudiging papier, en waarbij ook het omslachtige tellen van geldsom-
men, waarbij zoo licht vergissingen worden begaan, is
uitgesloten.
Om aan de van verschillende zijden geuite wenschen
tegemoet te komen, zal nu binnen zeer korten tijd door
de administratie der Posterijen en Telegraphie een Post-
cheque- en Girodienst worden ingesteld, wel`ke het ge-
heele land omvat.
Deelname Aan alle postkantoren zal dan voor iedereen gelegen-
aan het heid zijn, om ‘zich een rekening te doen openen, waarna
POSl­ men, met inachtneming van de daarvoor vastgestelde
Cheque en regels, aan het Post-cheque en Giroverkeer kan deel-
Git‘0­Ve1‘­ nemen. Men behoeft daarto-e slechts aan het postkantoor
keet zijner woonplaats de noodige formulieren aan te vragen,
en deze ingevuld en onderteekend aan het kantoor terug
te zenden! Als waarborgsom stort men Binnen
enkele dagen is men dan Rekeninghouder.
Lijst van Alle deelnemers worden vermeld op een door den
Rekening- Po~st-cheque- & Girodienst uit te geven lijst. Natuurlijk
houders bevat deze lijst niet anders dan de namen der deelnemers,
met vermelding van het volgnummer en kantoor hun-
ner rekeningen. De grootte van ieders te goed wordt
daarbij als vanzelf sprekend niet vermeld; bovendien is
aan alle postambtenaren strikte {geheimhouding opge-
legd, zoodat het uitgesloten is, dat derden inzage van
of mededeelingen omtrent rekeningen bekomen.
Deze lijsten zullen aan de postkantoren ongeveer tegen
den kostenden prijs verkrijgbaar zijn.
Verkrijg- Op vaste tijden zullen aanvullingslijsten'verschijnen
baat- met de namen en rekening-nummers der nieuw toege-
stelling treden deelnemers.

r
l