HomeDe post-cheque en girodienstPagina 23

JPEG (Deze pagina), 446.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 21.02 MB

H
l . .

‘ 21
'x
· g Mocht het saldo, met inachtneming van cheque- en giro~
» f kosten niet stemmen met de eigen berekening, dan kan
: g men een volledig afschrift zijner rekening-courant bij de
` > post-administratie aanvragen, om die te vergelijken met
de eigen notities.
erschillen Bij verschil van meening tusschen partijen kan uit de
[ aanteekeningen bij de post­administratie en de bewaard
wordende bescheiden, steeds bewezen worden, welke af-
en overschrijvingen op de rekeningen plaats vonden. Een
A rekeninghouder zal nooit kunnen loochenen een bedrag
A op zijne postrekening ontvangen te hebben; ·de bij de p
post gehouden registers kunnen dit aantoonen en de pe-
I_ riodieke saldo-opgaven zijn de bevestiging er van.
l
·
P, l-••••¤n¤·•¤n••¤r¤¤«
> ,
ïïa

l
1
l