HomeDe post-cheque en girodienstPagina 21

JPEG (Deze pagina), 647.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 21.02 MB

Fl
l
19
Cheques Het tarief voor cheques bedraagt:
‘ Voor elke f 100.+ of gedeelte van f1oo.­- 5 cent.
3 Hij, die per cheque betaalt, draagt de kosten.
. j V€1‘gclij­ Overychï@z1i2zge¢z·. Voor het voldoen van kleinere bedra-
kïng Val'! `gen, tot ongeveer f2000.-, is betaling door overschrij-
hct tarief ving zeer goedkoop. Voor grootere sommen is het wel
? eens voordeeliger van een andere gelegenheid gebruik te
maken. Voor‘·de meerderheid der zakenmenschen zal ech-
ter de post het gemakkelijkst en het goedkoopst zijn.
RcntBVe1‘­ Over het saldo tegoed keert de Staat nog een rente van
j goeding 1%% uit. j
" x
E
`
VI AANTEEKENING VAN STORTING
jj EN OPVRAGING.
li
Houden Zooals 'op bladzijde 7 reeds betoogd werd, is een
van aan- nauwkeurige aanteekening van alle veranderingen in de
teeke- grootte van het te goed zeer noodzakelijkr Zonder een i
mug goede aanteekening dier veranderingen, zal deelname aan
. dezen dienst tot groote administratieve verwarring aan-
ïj leiding geven. Een doelmatige, en toch niet tijdroovende,
j aanteekening van alle veranderingen moet aan de vol-
? gende eischen voldoen;
1e. het moet uit de aanteekening blijken, uit hoofde
waarvan, of door wien, storting,_ opvraging of overschrij-
V ving plaats vond; l
2e. het bedrag v.an elke storting, opvraging of over- ‘
schrijving moet nauwkeurig vermeld worden; l
ge. het saldo is gmx] moet op elk tijdstip met een oog- .
opslag te zien zijn; het moet niet noodig zijn, om eerst
eenige optellingen en aftrekkingen te verrichten, alvo-
rens men in staat is het saldo te goed te bepalen.
Aan alle drie genoemde voorwaarden beantwoordt een
staatje van ongeveer achtersraande liniatuur. . _
De inrichting van dit staatje is eenvoudig en duidelijk, t
zoodat het wel voor niemand nadere verklaring zal be- j
hoeven. De onderscheidingen bij Giro ,,O" en ,,B" zijn
de verkortingen van ,,Ontvangen" en ,,Betaald". g
l ‘