HomeDe post-cheque en girodienstPagina 20

JPEG (Deze pagina), 703.33 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 21.02 MB

.=
*1
S ix

· 18 [
i Kètmis- Ook in een dergelijk geval ontvangt de leverancier van X Chêw
s gBViIlg·VHll de post-administratie eene kennisgeving, dat op zijn reke- 2
Stortmg ning een zeker bedrag is gestort, natuurlijk met vermel- jl
ding van den naam van den storter. . Ver
ln het on·der 2 genoemde geval moet men een Giro- king
biljet uit het Giro-boekje invullen, en langs de perforatie het
uitscheuren.
Dit Girobiljet zendt men aan den directeur van het
I postkantoor, waarhmen zijn rekening heeft en ­deze zorgt,
daê dedoveïïährijving plaats àïindlt. h R5;
p eze ­ €·W1_]ZC as _on er omsc reven ontvangt ¤
degeen, op wiens rekening het bedrag overgeschreven "
werd, hiervan kennisgeving van de post-administratie. i
·Het spreekt vanzelf, dat alleen ten behoeve van reke-
ninghouders Girobiljetten kunnen worden afgegeven.
v. TAR1E1=. Sr
` I il
Smytgp Het tarief voor elke storting in geld bedraagt: Hg
1e. Voor eene storting“ op rekening van een rekening- van
houder, die zijne rekening heeft op het postkantoor, waar [ teg
deze storting plaats vindt, 3 cent per storting. m
2e. Voor eene storting op rekening van een rekening- ‘
houder, die zijne rekening heeft op een ander postkan­
toor, dan waar deze stozfting plaats vin-dt, 5 cent per
storting. ") W
Onverschillig hoe groot de storting is. «
In het oog houdend, dat men door een dergelijke stor-
ting gewoonlijk een postwissel of aangeteekenden brief .
uitspaart, is dit tarief zeer laag. H '
De onkosten voor storten moeten bij de storting worden
voldaan.
Het tarief voor overschrijvingen bedraagt voor:
* 0Vc,.schrij_ d 1e.dQverschrijlx;ing oph rïlïening gzaiïfàaenk reäceninghoài-
vm er, ieuzijne re ening ee op e ze e an oornas e
g overschrijver, 71007 elk bedrag 3 cent per overschrijving.
2e. Overschrijving op rekening van een rekeninghouder,
die zijne rekening heeft op een ander postkantoor dan
de overschrijverz voor elke f200.-­ of gedeelte van
_ fzoo.-­ 5 cent.
De voor overschrijving verschuldigde kosten lworden
l geboekt op rekening van hem, die doet overschrijven.
**) Het recht wordt door opplakking van een frankeer-
; zegel voldaan.
x
j I