HomeDe post-cheque en girodienstPagina 14

JPEG (Deze pagina), 745.69 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 21.02 MB

l2
teruggebracht, of, indien het een storting betreft, weder
ter beschikking van den belanghebbende wordt gesteld.
Waar kun- Stortingen kunnen geschieden aan alle Post- en Bij~
trjen Sf0r­ äostkantoren aäleen hulp-postkantoren nemen aan dezen
mgen g€­ ienst geen ee. ‘ _
schlêdên Voor de lijst van Pestkantoren zie bladzijde 23. {
l
XV DE CHEQUE EN HET GIROBILJET. fZ€g‘
Chêäcçvf Men betaalt zoo mogelijk alles door middel van een ïchiéz
· Girobiljet; alleen betalingen aan niet rekeninghouders il
zullen door middel van een chèque moeten geschieden. jctafl
In de eerste tijden zal men veel gebruik van chèques lchëa
moeten maken; later, als het aantal aangeslotenen zich q
uitgebreid heeft, zal het Girobiljet meer en meer op den
voorgrond treden.
De Cheque Wij willen daarom eerst de chèque eens aan een nadere
bespreking onderwerpen.
Het formulier vinden wij op bladzijde I5 afgebeeld.
De formulieren zijn, tot boekjes vereenigd, verkrijgbaar;
elk chèqueblad bestaat uit 3 deelen, namelijk:
ie. De cheque. mug
2e. Een strook, dienende voor mededeelingen van vatàt
den rekeninghouder aan dengeen voor wien de cheque be- mc
sternd is. Mem
` 3e. Het advies-formulier, dienende om den directeur
van het postkantoor, waar men zijn rekening heeft, in
kennis te stellen van de afgifte der chèque. De verzen-
ding dezer adviesberichten geschiedt portvrij.
Om dadelijke betaling van afgegeven cheques te bevor- K O
deren, verdient het aanbeveling, het adviesbericht één w‘
ï dag eerder dan de cheque te verzenden.. Men is dan tmuvl
F steeds zeker, dat het betrokken ostkantoor machtivin npz
l b r h r P ° g
tot etaing ee t.
j Zooals op het formulier aangegeven staat, luidt een Maw
j cheque ,,aan toonder", dat wil zeggen, dat het op de Jgàgu
cheque vermelde bedrag niet aan een met name genoemd eq_
§ persoon, maar aan ·den houder, dus aan dengeen, die de mvv.
cheque op het postkantoor komt innen, wordt uitbetaald. _, van
Het is daarom noodzakelijk met de cheques zeer voor- j Soucl
, zichtig te zijn, en ze vooral ook niet onbeheerd te laten
l liggen. ’l
A Verzending blïrieven met postcheques zijn niet portvrij; het verdient > ,
' van aanbeveling de verzending ,,aangeteekend" te doen ge- if-let
Caqques schieden, vooral wanneer het om een bedrag van betee~ ‘ch‘Q I
kenis gaat; verplichting is dit niet. q