HomeDe post-cheque en girodienstPagina 13

JPEG (Deze pagina), 750.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 21.02 MB

ll
Veronderstelt dus, dat C. Drilsnxa te Dokkum ten
postkantore aldaar een bedrag van jj 50.60 stort op reke--
gr ning van B. v. Hengel te Rotterdam, ·terwijl de reke-
ning van B. v. Hengel te Rotterdam onder No. 7005
§ aan het postkantoor te Rotterdam gehouden wordt.
Il Van deze storting zal C. Drilsma een stortingsbiljet
i invullen, waarvan het model ingevuld op bladzijde IO
I afgedrukt is.
Bewaren Het is van groot belang dat men voor deze reeu’s een
g van vaste bewaarplaats houdt, en ze niet eerder vernietigt
l Regus voor het vaststaat dat ze niet later nog als bewijsstuk
noodig zullen zijn.
Een goede manier voor het opbergen dezer reeu’s is, ze
in een cahier op te plakken; men hechte ze dan slechts
aan de uiteinden, zoodat ze er eventueel weder gemakke-
lijk uitgenomen kunnen worden.
De postwissels worden, evenals vroeger, ten huize der
geadresseerden besteld. De tegoedschrijving op een
postrekening kan, onder overlegging van de postwissels,
en een tot het bedrag daarvan ingevuld stortingsfornne
lier, worden gevraagd. De tegoedschrijving geschiedt
kosteloos.
Tevens ontvangt men, evengoed als van alle andere
stortingen, ook bericht, wanneer postwissels op onze
rekening gestort zijn, met vermelding van afzender en
bedrag.
Bewaren Het is noodzakelijk, dat men de ontvangen kennis-
van gevingen van stortingen en overschrijvingen op zijn Post-
KCnnïS­ rekening bewaart, om het afschrift der rekening-courant,
gèvingèn welke men eens per maand van de post-administratie ont-
vangt, met deze documenten te vergelijken. Men kan dan
controleeren of elke storting verantwoord is.
T61‘ugb0€­ Het zal ook voorkomen, dat iemand, vooral wanneer
K king Van het gestorte bedrag groot is, ook den rekeninghouder
g sturtingcn direct van de storting in kennis stelt.
fi CH 0vcr­ Men ontvangt in een dergelijk geval dus Zwce kennis-
ji Schfïjvin- gevingen van éézz storting; één van de post-administratie
gen en één van den storter. Het verstandigst doet men, beide
kennisgevingen te bewaren. '
‘ Het zal kunnen voorkomen, dat men een `kennisgeving
ontvangt van eene storting of overschrijving waarmede
nien niet accoord gaat, om welke reden ook. In dat geval
zal men aan het postkantoor slechts mededeeling behoe-
ven te doen, dat men terugschrijving van de storting
of overschrijving wenscht, in welk geval het overgeschre-
ven bedrag weder op de oorspronkelijke rekening wordt