HomeDe post-cheque en girodienstPagina 12

JPEG (Deze pagina), 735.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 21.02 MB

l`O
Personen of lichamen, gevestigd binnen den kring van l
een hulppostkantoor zullen echter zonder overwegende
bezwaren aan den nieuwen dienst kunnen deelnemen. j.
Zij zullen hunne rekening aan het postkantoor hunner
keuze doen houden. Zij zullen hunne giro-biljetten perl-
wg aan den directeur van dat postkantoor kunnen toe- E
zenden. Zij kunnen dus onbelemmerd van hun rekening
op die van anderen doen overschrijven en ook omgekeerd '
kunnen anderen op hunne rekening doen overschrijven; Be`;
ook zullen zij cheques af kunnen geven. J V,
Alleen het aanvullen van het te goed zal iets bezwaar- l Re
lijker gaan, maar dit is van weinig belang, daar het aan-
vullen toch niet dagelijks behoeft te geschieden.
Ill HET STURTEN VAN GELDEN
Storten van Het storten van gelden kan, zooals reeds eerder ver-
geldcn meld is, ge·schieden, zoowel door den rekeninghouder
zelf als door anderen pook niet-deelnemers). Verder
kunnen stortingen geschieden aan elk willekeurig post-
kantoor. Men vult daartoe een stortingsbiljet in,‘waar-
van eene afbeelding op bladzijde 16 voorkomt. Deze
stortingsformulieren zijn a cent per`stuk voor iedereen,
ook voor niet-deelnemers, verkrijgbaar. Het verschuldig-
de reeht voldoet men door opplakken van postzegels.
i Waarborg- De eerste storting die op elke rekening plaats zal vin-
s0m den ,is de waarborgsom, groot _7‘ 50.-; deze storting Bw
heeft plaats bij toetreden. Dit bedrag is niet anders op- V,
vraagbaar, dan bij uittreding als rekeninghouder. _ Ke;
Over- In eenige andere landen, waar het Post-cheque- & Giro- wi
schrijvïng verkeer reeds langeijingevoerd is, bestaat de gelegenheid g
van voor houders van spaarbankboekjes, om gelden van het
Spaarbank- spaarbankboekje te doen overschrijven op hunne rekening Tam
boekje Op bij den Post-cheque- & Girodienst. kmo
Post- Voorloopig zal zulks echter in Nederland niet mogelijk smrï
rekening zijn. Men zal dus in een dergelijk geval eerst een aan- t_ en
vraag om terugbetaling bij de Spaarbank moeten indie- Q schr
nen, om daarna het terugontvangen bedrag weder op de {
Postrekening te storten. { g
Ontvang- Evenals bij het storten van gelden op postwissels, zal tl
bewijs ook van elke storting bij de Post-el1e<jue- & Girodienst
aan den storter een <~ntvangl>ewijs worden verstrekt, ver-
, meldende de rekening, waarop, en het bedrag da·t
stort werd; natuurlijk niet xermelding van den datum.
Vooral ook voor controle van personeel is terugbrengen
van een reçu van waarde.